หลักสูตรฝึกอบรม Unleash Your Brainstorming Power - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Unleash Your Brainstorming Power

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Conceptual
To have creative thinking and effectively doing the brainstorming process one must learn
and understand the origin of the creativity hence the brain. One needs to know how to communicate with the brain efficiently and to understand that Our brains have filters, which cause us to have different perspectives and that needed to be understood, accepted for the brainstorming process to work.
In addition, we also need to understand and be aware of internal negativities that we possess. We have the responsibility to eliminate those negativities on a regular basis otherwise it could become a form of mind traps and could create conflict when brainstorming with the teams.
Furthermore, one must be able to be aware of the human patterns of blaming and being judgmental of other people’ ideas. And to be able to get out of those patterns and flip it over into being more accepting and understanding which in turn would encourage creativity and teamwork.
Each individual will also need to recognize the fixed mindset that could be holding him/her back When contributing to the team ideas and to change it into a growth mindset.

Objectives
To be aware of the mind traps that could hinder Creative and Brainstorming Process.
To learn about inner Negativities that need to be eliminated before starting brainstorming Process.
To be proactive and taking responsibility in voicing your opinion.
To be able to turn the negative perspective into the positive one.
To learn and have a structure of Brainstorming tools and techniques.

Content
1. Life Formula and Choosing the right Mindset.
      อบรม สัมมนา Understanding of Life Formula (Event + Response = Outcome)
      อบรม สัมมนา Growth Mindset VS Fixed Mindset
2. Aware of Brain Mechanic (Model of Communication)
      อบรม สัมมนา Understand brain filters deletion, generalization, distortion.
      อบรม สัมมนา To be aware of the filers that could prevent creative thinking/ brain storming process.
      อบรม สัมมนา To understand self and others at a much deeper level and to appreciate the Differences in thinking.
3. Understand the Negativities in Yourself (4 Clouds)
      อบรม สัมมนา 4 clouds: Negative Thinking, Limiting Belief, Negative Emotion, and Inner Conflict
      อบรม สัมมนา Being aware of the negativities (4 Clouds) that impact creative thinking/ Brainstorming Process.
      อบรม สัมมนา Making a decision to eliminate 4 clouds from yourself daily.
      อบรม สัมมนา Workshop: Evaluating 4 clouds in your work life.
4. Proactive/ Winning Mindset (At Cause)
      อบรม สัมมนา Stop the blame game.
      อบรม สัมมนา Taking responsibility to tackle the problems.
      อบรม สัมมนา Workshop: Analyze problems in your work and decide to take responsibility to handle your problems.
5. Reframing Technique
      อบรม สัมมนา The process of changing the meaning of a negative event into an Empowering meaning.
      อบรม สัมมนา A tool to move from an undesired state to a desired state.
      อบรม สัมมนา This tool will help create the positive mindset which is essential to creative thinking And brainstorming process.
      อบรม สัมมนา Workshop: Practice using Reframing technique
6. Brainstorming Techniques
      อบรม สัมมนา Blue Sky thinking.
      อบรม สัมมนา 6 Thinking hats.
      อบรม สัมมนา Workshop: Practice 6 Thinking hats.

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม