หลักสูตรฝึกอบรม Update ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม - หลักสูตร 1 วัน
(Social Security)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Update ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม (Social Security)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และก็มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม
2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภารกิจหลักของประกันสังคม
   - การเปลี่ยนกฎเกณฑ์สถานการณ์ช่วงโควิด
   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อบรม สัมมนา พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558
อบรม สัมมนา พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
   - หน้าที่หลักของประกันสังคม
   - ประเภทผู้ประกันตน
   - กองทุนประกันสังคม
   - สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
   - กองทุนเงินทดแทน
   - เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
   - ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
HR หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%
6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม