หลักสูตรฝึกอบรม Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน การสั่งงาน เป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน ทั้งยังเห็นความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยการประยุกต์ใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่นๆ เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในขณะนั้น ๆ หรือที่ต้องการแสดงผลให้รับรู้ของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้ Visual Control สามารถประยุกต์กับการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่น ๆ เช่น 5ส , ความปลอดภัย ,TPM, JIT, QC และ 7 Waste ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
1.เพื่อให้ทราบถึงการตีความหมายและการพฤติกรรมการรับรู้ของ การควบคุมด้วยสายตา 
2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิต
4.เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ อื่นๆ เช่น 5ส, ความปลอดภัย, TPM, JIT, QC และ 7 Waste ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
1.ธรรมชาติของการมองและวิเคราะห์ปัญหา 
2.ความหมายของ Visual Control กับการตีความหมายของมนุษย์ 
3.แนวคิดและหลักการเพิ่มผลผลิต ด้วย Visual Control 
4.การใช้งานควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control 
     - เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ 
     - เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 
     - การวางแผน และควบคุมการผลิต 
5.ตัวอย่างการประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น 
     - การประยุกต์ใช้ป้องกันความผิดพลาด 
     - การประยุกต์ใช้กับระบบคุณภาพต่าง 
     - 5ส และการควบคุมวัสดุ 
     - การบำรุงรักษา 
6.กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม สรุป และถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน
 พนักงาน
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการ Visual Control อย่างถูกต้องชัดเจน 
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนำ Visual Control ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control ร่วมกับการปรับปรุงอื่นๆ เช่น PCDA, 5S, 7 Waste กับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Visual control7 Waste5ส

แสดงความคิดเห็น