หลักสูตรฝึกอบรม Why-Why Analysis และการแก้ไขวิเคราะห์ปัญหาจากผังก้างปลา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Why-Why Analysis และการแก้ไขวิเคราะห์ปัญหาจากผังก้างปลา

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อทำการแก้ปัญหาที่ต้นตอ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม
หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่หน้างาน โดยการลงพื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง แล้วนำมาผนวกรวมเข้ากับความรู้และประสบการณ์ในงานนั้น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
Why-Why Analysisเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิมในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทของปัญหา
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยผังก้างปลา
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วย Why-Why Analysis
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 หลักการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน
คุณภาพคืออะไร
เทคนิคการมองปัญหา 4M
การวิเคราะห์ Why Why Analysis
     - หลักการของเครื่องมือ Why Why Analysis
     - การใช้ 5W 1H What? Who? Where? When? Why? How?
เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D
     - D0 - Emergency response action requiredเตรียมตัวสำหรับกระบวนการ8D
     - D1 - Establish a Teamจัดตั้งทีมงาน
     - D2 - Describe the Problemเขียนบรรยายปัญหา
     - D3 - Develop Interim Containment Action (ICA)จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
     - D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Pointกำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง
     - D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
     - D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs)นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
     - D7 - Prevent Recurrenceป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
     - D8 - Congratulation & Close Outแสดงความยินดีกับทีม
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผังก้างปลา
     - ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) คืออะไร
     - ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)สำคัญและมีประโยชน์อย่างไร
     - ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)มีขั้นตอนการใช้อย่างไร
     - ผังก้างปลากับการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุด้วย 80:20
     - ผังก้างปลากับการสร้างแนวทางแก้ปัญหาด้วยAction Plan
     - ผังก้างปลากับการสร้างทางเลือกในการตัดสินใจด้วยDecision Tree
     - ผังก้งปลากับการกำหนดเป้าหมายในเรื่องต่างๆ (Goal Setting)
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ไคเซ็น , Visual control , Poka Yokeและ ECRS เพื่อลดความสูญเสีย
กรณีศึกษา
สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม
 การบรรยาย 50 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม + การแข่งขันกระตุ้น ผลงาน 50%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม