หลักสูตรฝึกอบรม Work Team Building Walk Rally - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Work Team Building Walk Rally

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันองค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งจากภาวะภายในและภายนอก การทำงานขององค์การโดยภาพรวมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การสร้างจิตสำนึกรักองค์การถือเป็นอีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อม ขององค์การเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิด พลังแห่งการตื่นรู้ผลึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
   องค์ประกอบที่จะทำให้พนักงานรักองค์การนั้น มีปัจจัยหลายอย่าง ที่สำคัญคือมีความสุขในการทำงาน และต้องอาศัยเวลานานในการหล่อหลอมให้พนักงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นหลักสูตรที่นำเสนอนี้จึงเน้นในกิจกรรมที่จะให้ผู้ร่วมได้เรียนรู้ ปรับทัศนคติเชิงบวก ต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่มี เพื่อการประยุกต์นำประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในองค์การอย่างสูงสุด
   การพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม walk rally เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้แต่ละองค์การผนึกพลังของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งเป็นการเพิ่มกำลังใจให้พนักงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ทั้งยังให้ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อตนเอง และต่องานโดยรวม อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย
   โดยไม่ว่าจะมีความรู้ความสามารถทางวิชาการแค่ไหน แต่หากยังขาดทักษะการอยู่ร่วมกันเป็นทีมก็อาจทำให้งานขององค์การไม่ประสบความสำเร็จ กิจกรรมอาจเป็นเวทีเล็กๆที่จะนำความสำเร็จมายังพวกเราในองค์การทุกคน ขอแค่เปิดใจ เชื่อใจกัน ก็จะสร้างพลังมาสู่องค์การ
   การสร้างทีมงาน Team Building จึงเป็นแนวทางหลักที่ถือเป็นพื้นฐานของการทำงานที่ต้องกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็สามารถนำไปเชื่อม โยงกับรูปแบบขององค์การเพื่อความสำเร็จที่ตรงเป้าหมายของแต่ละองค์การ เพราะองค์การแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรมนี้จึงสามารถเชื่อมโยงให้เกิดกระแสของการทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม
   กิจกรรม walk rally เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละองค์การได้ผนึกพลังร่วมกันแล้วนำพลังนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่สอดแทรกแนวคิด แนวการทำงาน ทั้งเป็นการเพิ่มกำลังใจให้พนักงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ยังให้ประโยชน์ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของตนเอง และต่องานโดยรวม อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และสภาวะภัยธรรมชาติคุกคาม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมขององค์การท่านเพื่อเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558 กิจกรรมจะแบ่งเป็นกิจกรรมในร่ม (INDOOR) และกิจกรรม WALK RALLY (OUTDOOR) ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเน้นความสนุกสนาน แฝงด้วยสาระตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์การให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมการแสดงออกทางธรรมชาติของตนเอง และผู้อื่น
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ
4. เพื่อการสื่อสาร ประสานงาน รวมทั้งลดช่องว่าง และความไม่เข้าใจกันในการทำงาน
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและ ประสานการทำงานระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ย่อย
1. เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. ฝึกให้รู้จักวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน 
4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 
5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก 
8. ฝึกให้รู้จักองค์การที่สังกัดมากขึ้น และรักในองค์การมากขึ้น 
9. ฝึกให้สร้างเป้าหมายร่วมกัน ภายในองค์การ

กิจกรรม ICE BREAKING
กิจกรรมนันทนาการที่ทำให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์การ ซึ่งอาจจะรู้จักกัน ทำงานร่วมกัน มาระดับนึงแล้ว แต่ยังไม่ผ่านกำแพงของความเป็นตัวฉันของฉัน กิจกรรมนี้จะช่วยทำให้กำแพงนั้นทลายลง ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร ในองค์การนั้นๆมีความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันเป็นทีม การกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าที่จะเสนอความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้ทุกๆฟันเฟืองขององค์การประสานการทำงานกันอย่างราบรื่นและหมุนไปด้วยจังหวะเดียวกัน พร้อมที่จะเดินหน้าและก้าวหน้าไปด้วยกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จขององค์การนั่นเอง 

กิจกรรม NIGHT PARTY 
หลังจากการทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อองค์การ บุคลากรหรือพนักงานในองค์การจะได้รับความประทับใจ และพร้อมที่จะดึงพลังแรงกาย แรงใจ ให้กับองค์การของท่าน ด้วยกิจกรรม Staff party, Night party หรือ Thank you party ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการบันเทิงอีกด้านหนึ่งที่จะมอบให้กับบุคลากร พนักงาน ได้ผ่อนคลาย ได้รื่นเริง พร้อมสอดแทรกสาระแบบชิล ชิล ด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบ ตามงบประมาณ ตามจุดประสงค์ ตาม theme ที่องค์การต้องการ 

กิจกรรม SPORT DAY 
การทำธุรกิจเปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬา พนักงานเปรียบเสมือนนักกีฬา ดังนั้นหากนักกีฬามีเป้าหมายคือเหรียญทอง หรือที่หนึ่ง การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน หากมีการวางแผนที่ดี วางตัวผู้เล่นที่ดี เป้าหมายที่ตั้งไว้คงไม่ไกลเกินเอื้อม กิจกรรม sport day หรือ การแข่งขันกีฬาประจำปี จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานอีกทางหนึ่ง เราสามารถจัดการแข่งขันกีฬาให้กับท่านได้ทุกรูปแบบตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสากล หรือกีฬาพื้นบ้าน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์และดัดแปลงกิจกรรมกีฬาให้เหมาะกับพนักงานหรือรูปแบบองค์การต้องการ 

กิจกรรม CSR
กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ นั้นหมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพี่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจุบันธุรกิจเกือบทุกองค์การได้มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม การดูอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การหรือหน่วยงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
วัตถุประสงค์หลักคือ
1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ...ลดอัตตา ( คือความรู้สึก ปกป้องตัวเอง / แปลกแยก / ไม่ร่วมมือต่างๆ )
2. เห็นความสำคัญของทีม...การทำงานเป็นทีม...ความสำเร็จของทีม ....การรับฟังความเห็นที่แตกต่าง โดยกิจกรรมจะเน้นที่ความสนุกสนาน ใช้เพลงและเกมส์สันทนการต่างๆ มาเป็นสื่อในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ในการนำกิจกรรม มาพร้อมกับบุคลิก คำพูดที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และเข้าถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 กิจกรรมที่ 2 สำรวจความรู้สึกพนักงานที่มีต่อองค์การ
ก่อนที่จะปลูกฝังให้พนักงานรักในองค์การ องค์การควรจะทราบความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาช่องว่างให้เหมาะสมระหว่างองค์การ กับพนักงาน 
โดยคำถามจะส่งถึงผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ตอบ ซึ่งแนวคำถามมีดังนี้ 
1. Quality of work งานที่เขาทำเขายังสนุกกับมันอยู่ไหม
2. Reward เขาได้รับรายได้ สวัสดิการ หรือรางวัลต่างๆ เพียงพอหรือไม่
3. Career Growth เขาคิดว่าเขามีโอกาสเจริญก้าวหน้าหรือไม่ในองค์การนี้
4. Environment สิ่งรอบๆ ตัวที่บริษัทให้เขา เช่นพัดยศ อัฎบริขาร ห้องทำงาน รถต่างๆ เครื่องมือ โทรศัพท์มือถือ หรือโน้ตบุ๊ค
5. Leader เขามองหัวหน้าเขาอย่างไร
6. Work life Balance ในแง่ชีวิตการทำงาน ครอบครัว สังคม เขาให้ความสำคัญหรือไม่

 กิจกรรมที่ 3 Mailbox
วิทยากรจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แต่ละคนทำ Mailbox ของตัวเอง แล้วติดไว้ในห้องสัมมนา เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เขียนความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนในองค์การ ใส่จดหมายน้อย แล้วนำไปหย่อนใน Mailboxของเพื่อนเพื่อสร้างรอยยิ้ม กำลังใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน

 กิจกรรมที่ 4 "สร้างทัศนคติเชิงบวก"
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ได้ปรับทัศนคติในทางบวกกับเพื่อนร่วมงานจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่วิทยากรเตรียมให้เป็นสื่อกลาง

 กิจกรรมที่ 5 Brainstorming " เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ"
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีทัศนคติ เข้าใจองค์การในด้านบวก และตระหนักว่าการกระทำใดๆของพนักงานมันมีผลกระทบต่อองค์การเสมอ ถ้าเราทำดี องค์การได้ เราก็ได้ตามแบบ WIN+WIN ทั้งองค์การและพนักงานได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
รูปแบบกิจกรรม
แบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ
วิทยากรตั้งโจทย์ให้ ทำทีละโจทย์เรียงลำดับดังนี้
      อบรม สัมมนา "องค์การให้อะไรพนักงาน"
      อบรม สัมมนา "พนักงานให้อะไรองค์การ"
      อบรม สัมมนา ให้แต่ละกลุ่มหาคำตอบพร้อมอธิบายเหตุผล
      อบรม สัมมนา แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจที่สุด
      อบรม สัมมนา แต่ละกลุ่มนำเสนอ
วิทยากรสรุป

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมบุคคลที่สุด ขององค์การ 
การได้รับการยอบรับจากองค์การ ย่อมเป็นอีกสิ่งที่พนักงานหลายคนต้องการ ดังนั้นหากพนักงานคนใด คนหนึ่งทำสิ่งที่ดีในรูปแบบต่างๆ ก็น่าจะนำมายกย่อง ส่งเสริมและให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงคุณค่าที่ดีที่พนักงานได้ทำเป็นพลังและกำลังใจให้ปฏิบัติต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นๆ
รูปแบบกิจกรรม
1. วิทยากรจะมีตารางที่ระบุความเป็นที่สุดให้แต่ละคนได้เขียนชื่อเพื่อนในองค์การให้ตรงกับคุณสมบัติที่สุด อาทิ เช้าที่สุด(มาทำงานเช้าที่สุด) , มนุษย์เหล็กแห่งปี(ป่วยยังมาทำงาน) , มนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุด ,อยู่มานานที่สุด เป็นต้น
2. วิทยากรจะซุ่มดึงออกมาพูดถึง ในแต่ละคุณสมบัติ
3. นำมารวบรวมคะแนนทั้งหมด
4. มอบรางวัลที่ระลึกให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งต่างๆ พร้อมให้กล่าวความรู้สึก(อาจจะเก็บส่วนมอบรางวัลนี้ไปไว้สำหรับกิจกรรมปาร์ตี้)

 กิจกรรมที่ 7 Walk Rally
Walk Rally คือ กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) มุ่งลดช่องว่าง ระหว่างบุคคล เติมเชื้อความสนิทสนม ประสานข้อขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่ม ร่วมสร้างเป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังให้องค์การ
รูปแบบ Walk Rally
1. กิจกรรมสร้างสัญลักษณ์ทีม สู้ Teamwork
2. ลักษณะกิจกรรม วิทยากรจะให้โจทย์ผู้เข้าอบรมแต่ละทีม ได้ร่วมกันสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาทิ ตั้งชื่อทีม , สโลแกนทีม, เพลงประจำทีม ,แต่งตั้งหัวหน้าทีม และทำสัญลักษณ์ทีม วิทยากรจะเตรียม อุปกรณ์ ให้แต่ละทีมช่วยกันทำให้ออกมาสวยงาม ซึ่งสื่อถึงความภาคภูมิใจของทีม ที่ได้ทำร่วมกัน และให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานำเสนอสัญลักษณ์ของทีมตัวเอง โชว์ศักยภาพของทีมตนเองให้ทีมอื่นๆได้เห็น
3. วิทยากรอธิบายกติกา ทำความเข้าใจกิจกรรม Walk Rally
Walk Rally ด้วยฐานกิจกรรม เข้าฐานกิจกรรม แข่งขันกันในฐานกิจกรรม ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตามองค์ประกอบการทำงานเป็นทีมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทุกฐานกิจกรรมมีการสรุปวัตถุประสงค์ของฐานกิจกรรมนั้นๆ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุป (เวลาในฐานกิจกรรม ฐานละ 20 นาทีโดยประมาณ) 

 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม "สู่เป้าหมายเดียวกัน"
Module : วัฒนธรรมองค์การกับการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ในการตามหาเป้าหมายที่วิทยากรตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายในที่นี้เปรียบเสมือน เป้าหมายขององค์การ ที่แต่ละทีมต้องพากันไปให้ถึง เพราะนี่คือหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานในทุกๆ สายงาน ทั้งนี้ต้องอาศัยทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนนำออกมาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันในทีม ,การผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันของทีม, การชั่งสังเกต ,การนำประสบการณ์มาเป็นบทเรียน, การสื่อสารกันภายในทีม และนอกจากนี้ในการตามหาแต่ระรอบจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม ซึ่งตรงนี้แต่ละกลุ่มก็ต้องนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง

 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมดื่มน้ำร่วมสาบาน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อเป็นการประสานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์การ ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันและกัน สร้างความรัก ความผูกพัน ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ

รูปแบบ 
      อบรม สัมมนา ให้ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลมวงเดียวหรือ 2 วง 
      อบรม สัมมนา วิทยากรเตรียมน้ำแดงใส่โหลวางไว้ตรงกลางวง
      อบรม สัมมนา เชิญผู้บริหารกล่าวปิดการสัมมนา / ตัวแทนผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวความรู้สึกในการทำกิจกรรม
      อบรม สัมมนา เปิดเพลงแทนความรู้สึกดีๆ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันจับมือร้องเพลงส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ให้ลงไปในโหล ที่ตั้งไว้กลางวง ทีมงานค่อยๆ ตักน้ำใส่แก้วเดินแจกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม (ยังไม่ดื่ม) 
      อบรม สัมมนา ผู้ร่วมกิจกรรมชูแก้วน้ำ พูดประโยคที่วิทยากรให้พูดตั้งแต่ตอนเริ่มกิจกรรมในวันแรก เพื่อรวมพลังใจและบันทึกความรู้สึกที่ดี
      อบรม สัมมนา ดื่มน้ำร่วมสาบาน 
***หมายเหตุ รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่ได้รับจาการจัดกิจกรรม
ได้ข้อคิดในการทำงาน
ได้ความรู้ทางวิชาการ 
ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด
ได้ทำงานเป็นทีม 
ได้ทดสอบศักยภาพ
ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อน
ได้ออกกำลังกาย
ได้เสริมสร้างพลังใจ 
ได้แสดงน้ำใจ
ได้ประสบการณ์ 
ได้ความรู้สึกดีๆ กลับมา
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์


ประโยชน์ต่อการทำงานในองค์การ
ทำให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ
กระตุ้นให้เกิดความพยายามและความอดทน ใจเย็นในการทำงาน
เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
ทำให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการออกกำลังกาย
ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง 
ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา และรู้จักรักษาเวลา
เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้บริหาร พนักงานในองค์การ 
ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
รู้จักทำงานตามขั้นตอน
รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม (รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับผังเหตุผล และความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งได้รู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย)
ทำให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะกฎมีความสำคัญมากเนื่องจาก Walk Rally ทำให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืนกฎอย่างชัดเจน

กำหนดการอบรมวันแรก
 ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ 
กฎเหล็กแห่งความสำเร็จ
ความคิดบวกเชิงบวก ( Positive Thinking) 
พลังจิตใต้สำนึก (Power Of Subconscious)
Workshop / กิจกรรมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
Workshop / กิจกรรมสัมผัสพลังจิตใต้สำนึก / Q & A  

กำหนดการอบรมวันสุดท้าย
 กฎแห่งแรงดึงดูด (Law Of Attraction) 
วงกลมแห่งความสำเร็จ (Circle Of Success) 
แผนผังทางความคิดและจิตใจ ( Mind Map) 
Workshop / กิจกรรมฝึกจิตสำนึกรักองค์การ/ Q & A

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   พนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยผ่าน รูปแบบ Walk Rally Team Building กิจกรรมสัมพันธ์ นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์การ ไปพร้อมๆกันกับที่องค์การมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม