หลักสูตรฝึกอบรม Workshop การเขียน Job Description บนพื้นฐานของ KPI and Competency - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Workshop การเขียน Job Description บนพื้นฐานของ KPI and Competency

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

(วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหาร, หัวหน้างาน นอกจากจะมีความรู้และทักษะในการบริหารงาน และบริหารคนแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียน JD/JS ตามระบบงานได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อมอบหมายงานให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานตามระบบและงานที่กำหนดไว้ ตามมาตรฐานขององค์กร การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานมีความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางในการลดการทำงานซ้ำซ้อนของพนักงานในตำแหน่งที่ต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดระบบงานที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน เข้าใจการจัดทำ JD/JS และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ในการจัดทำ JD/JS ตามระบบการบริหารสมัยใหม่
3. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน เขียนกำหนดคำบรรยายลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้สามารถการเชื่อมโยง Job Description เข้ากับระบบการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
 ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำ Job Description
 การเชื่อมโยง Job Description กับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แนวทางการจัดทำ และองค์ประกอบหลักที่สำคัญของ Job Description
 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ Job Description
 Workshop: ฝึกเขียน Job Description ของตำแหน่งงาน
 ถาม – ตอบ / ข้อเสนอแนะ

วันที่สอง
 แนวทางการเขียนหน้าที่งานในรายละเอียด
 วิธีการกำหนด Performance Indicators (PIs)
 การเชื่อมโยง KPIs กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ
 วิธีการกำหนด KPIs จาก Job Description และตำแหน่งงาน
 การวิเคราะห์หา Competency ที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน
 Workshop: ฝึกการเขียน KPIs จาก Job Description
 ถาม – ตอบ / ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 บรรยาย 50%
 Workshop 50%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม