หลักสูตรฝึกอบรม Workshop การเขียน Job Description บนพื้นฐานของ KPI and Competency - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Workshop การเขียน Job Description บนพื้นฐานของ KPI and Competency

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหาร, หัวหน้างาน นอกจากจะมีความรู้และทักษะในการบริหารงาน และบริหารคนแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียน JD/JS ตามระบบงานได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อมอบหมายงานให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานตามระบบและงานที่กำหนดไว้ ตามมาตรฐานขององค์กร การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานมีความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางในการลดการทำงานซ้ำซ้อนของพนักงานในตำแหน่งที่ต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดระบบงานที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน เข้าใจการจัดทำ JD/JS และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ในการจัดทำ JD/JS ตามระบบการบริหารสมัยใหม่
3. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน เขียนกำหนดคำบรรยายลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้สามารถการเชื่อมโยง Job Description เข้ากับระบบการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
 ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำ Job Description
 การเชื่อมโยง Job Description กับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แนวทางการจัดทำ และองค์ประกอบหลักที่สำคัญของ Job Description
 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ Job Description
 Workshop: ฝึกเขียน Job Description ของตำแหน่งงาน
 ถาม – ตอบ / ข้อเสนอแนะ

วันที่สอง
 แนวทางการเขียนหน้าที่งานในรายละเอียด
 วิธีการกำหนด Performance Indicators (PIs)
 การเชื่อมโยง KPIs กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ
 วิธีการกำหนด KPIs จาก Job Description และตำแหน่งงาน
 การวิเคราะห์หา Competency ที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน
 Workshop: ฝึกการเขียน KPIs จาก Job Description
 ถาม – ตอบ / ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 บรรยาย 50%
 Workshop 50%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Job DescriptionKPICompetency

แสดงความคิดเห็น