คอร์สฝึกอบรม หมวดการบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร Advance Management and Productivity

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance-Management

รวมคอร์สอบรมหลักสูตร Advance หมวด Management OD
รายชื่อคอร์สอบรม
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารโมเดลทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์ขององค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสรรหาและการคัดเลือกอย่างมืออาชีพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เจาะลึก 7QC Tools ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพในการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เครื่องมืออย่างมีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การนำเสนอให้ตรงประเด็นด้วยข้อมูลที่ชัดเจน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม ผู้นำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การกำกับดูแลกิจการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจอยู่รอดและเติบโต 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (IDP) 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอในการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การจัดการคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการผลิต 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับสอดคล้องกับ MBO 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม คิดเติบโตอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสื่อสารในสภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Competency Based Interview Technique 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์กับความเสี่ยงขององค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างแผนกลยุทธ์สู่การบริหารงานเชิงปฏิบัติ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม กลยุทธ์การสรรหาผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้ร่วมทีมงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลให้โดนใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารกรณีต่างๆสู่ผลลัพธ์ที่ดี 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การปรับความขัดแย้งทุกสถานการณ์ด้วยการเจรจาต่อรองขั้นเทพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีน เพิ่มคุณภาพ ลดความสูญเปล่า 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ด้วยการคิดเชิงระบบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสื่อสาร สำหรับการนำเสนอให้ตรงประเด็น 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Discover Your Maximum Potential 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Better way to improve your work, manage and Problem Solution 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Road to achieve your goal and to Value added 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม How to deal with your staff 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Pitching Project (นำเสนองาน) 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Why Compliance Reputation and Image of company is so importance by Practice 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากความรู้ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การจัดทำขอบเขตของงาน TOR 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การวางแผน บริหารเวลา สื่อสารร่วมกัน บรรลุเป้าหมาย 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การโค้ชสร้าง OKRs และติดตามด้วย CFR 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการกำหนด OKRs และการโค้ชด้วย CPF อย่างมีประสิทธิผล 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม ทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPITeamworkทัศนคติเชิงบวกLeadershipนักขายLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน