คอร์สฝึกอบรม หมวดทักษะการคิด Advance Thinking Skill

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance-Thinking Skill

รวมคอร์สอบรมหลักสูตร Advance หมวด Thinking Skill
รายชื่อคอร์สอบรม
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 คอร์สฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและนำเสนอโดนใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสื่อสาร นำเสนอ ด้วยหลักคิดเชิงเหตุผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะและนอกกรอบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารด้วยความเข้าใจแบบทีม 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนากรอบความคิดนวัตกรรมสำหรับผู้นำ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม Analytical Thinking and Creative and Innovative Thinking for BD 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPITeamworkทัศนคติเชิงบวกLeadershipนักขายLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน