รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน

ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ใน Style ของตัวเอง และ ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง

สถาบันจึง ได้ออกแบบกระบวนการโดยให้ความสำคัญที่การรับรู้จากผู้เรียนที่ครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสสำคัญ คือ การพูด การฟัง ,คิดและสัมผัสให้ ผึกฝนด้วยการ คิด-เขียน-พูด ผ่านกิจกรรมเดี่ยว-กลุ่ม จึงได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาบุคคลากรใน 10 รูปแบบ ดังนี้

T&GC

Training & Group Coaching
การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
รายละเอียดการสอน

  สำรวจตัวเองและการเรียนรู้หลักการต่างๆ ของเนื้อหา
  การตระหนักรู้ในหลุมพรางของตัวเองและแนวทางแก้ไขเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
  เทคนิค/ทักษะ/คุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเอง
  การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง

VDO อธิบาย

PGC

Powerful Game Coaching
การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด
รายละเอียดการสอน

  ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) (ละความเป็นตัวตน)
  การสร้างความสัมพันธ์ (Group Dynamic)
  การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Sharing)
  การสร้างคำยืนยันกับการนำไปใช้ (Commitment)

VDO อธิบาย

FTC

Facilitative Team Coaching
การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
รายละเอียดการสอน

  สำรวจตัวเองแบบเปิดใจ
  การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น
  การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทีมและองค์กร
  การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของทีม

VDO อธิบาย

BBC

Brain Base Coaching
การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา
รายละเอียดการสอน

  สำรวจวงจรพฤติกรรม
  ปรับเปลี่ยนสมองส่วนอารมณ์เชิงลบ มาใช้ศักยภาพของสมองส่วนคิดในเชิงสร้างสรรค์
  เติมอาหารสมอง นำไปต่อยอด สร้างทางเลือกใหม่ๆ เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง
  ฝึกฝนซ้ำๆ เพื่อสร้างทักษะ เกิดเชื่อมั่นในการนำไปปฏิบัติในการทำงานจริง

VDO อธิบาย

NLP

Neuro Linguistic Programming
การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่
รายละเอียดการสอน

  การเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของ NLP
  การค้นพบศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเอง
  การใช้เทคนิคปลดล็อคข้อจำกัด (Unleash) & การใช้เทคนิคสร้างความสำเร็จกับเป้าหมาย
  การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์และสร้างสถานการณ์จริงของตัวเอง

VDO อธิบาย

TAGC

Think Activity
Group Coaching

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
รายละเอียดการสอน

  การเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของหมวกแต่ละแบบ
  การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยบทบาทและหมวกของแต่ละบุคคล
  การใช้บทบาทและหมวกดำเนินกิจกรรมตามจุดประสงค์
  การใช้บทบาทและหมวกประยุกต์ใช้ในการสนทนากับเหตุการณ์จริง

VDO อธิบาย

SGC&C

Strategic Group Coaching & Consulting
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา
รายละเอียดการสอน

  การให้หลักการ/ความหมายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมความรู้
  การนำเหตุการณ์จริงของผู้เรียนมาวิเคราะห์และค้นหาประเด็นสำคัญ
  การให้คำแนะนำและการชวนคิด เพื่อหา Solution ใหม่ๆ ผ่านการปฏิบัติจริง
  การสร้างรูปแบบการนำไปใช้และการปฏิบัติกับสถานการณ์จริง

VDO อธิบาย

BGC

Brainstorming
Group Coaching

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ
รายละเอียดการสอน

  การจับกลุ่มสร้างแนวความคิด (ไอเดีย) ใหม่ๆ ที่หลากหลายกันภายในกลุ่ม
  การเพิ่มเติมแนวความคิด (ไอเดีย) ดีๆ จากกลุ่มอื่นๆ ใน Class
  การคัดกรองและเชื่อมโยงแนวความคิด (ไอเดีย) ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
  การกำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่สร้างขึ้นร่วมกัน

VDO อธิบาย

1:1 EC

One on One Executive Coaching
การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
รายละเอียดการสอน

  การสร้างการเข้ากันได้และความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
  การติดตามผลลัพธ์การนำไปปฏิบัติ (Follow Up)
  การกำหนดเป้าหมายของการโค้ช (Goal Setting)
  การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการด้วยศาสตร์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับโค้ชชี่ (ผู้บริหาร)
  การสร้างคำยืนยัน (Commitment) ร่วมกันในเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติ

VDO อธิบาย

C&C

Coaching & Consulting
การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
รายละเอียดการสอน

  การวินิจฉัยข้อมูลเชิงการวิเคราะห์ร่วมกันทั้งด้านดีและเรื่องที่ควรปรับปรุง
  การประเมินข้อมูลตามความเป็นจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
  การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
  การวางแผนเชิงปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างเป็นระบบ

VDO อธิบาย

ผู้เรียนส่วนมากพูดว่า...
 อาจารย์ทำให้เห็นและพิสูจน์หลักการที่สามารถปฏิบัติได้ ทำให้เข้าใจที่มาของพฤติกรรมตัวเอง และสามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาเรื่องอื่นได้