หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์