หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์