หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล