หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ