หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China,Europe,d กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น)
HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE)
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป)
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโพลีคอม โกลบอล จำกัด (บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ITโทรคมนาคมและVideo conference)
หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก)

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (APM) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วุฒิบัตร The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HR ดี Academy Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวกและทีมงาน
ประกาศนียบัตร Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity
ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ โดยอ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
วุฒิบัตร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กร โดยอ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรือง
วุฒิบัตรการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยโค้ชแหม่ม สถาบันคนคิดดี
ประกาศนียบัตร HR for non HR จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศนียบัตร Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว
วุฒิบัตร Training Officer ภาคปฏิบัติ จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
วุฒิบัตร JD based KPI and Competency จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
วุฒิบัตร Career path and Succession Planning จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง โดยอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมะวัฒนะ
ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015 จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
วุฒิบัตร Work Wise with Mind Map จาก บริษัท เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จำกัด สอนโดย อ.ธัญญา ผลอนันต์
วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วุฒิบัตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริษัท NPC คอนซัลแตนท์ จำกัด
วุฒิบัตร คณะกรรมการสวัสดิการ จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
ได้รับการอบรมหลักสูตร OKRs จากอ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ในโครงการ CSR งาน OKRs
ได้เข้าร่วมโครงการ Positive Transformation and Change Management จากทีมอ.นราวิทย์ นาควิเวก
Life Coach for Happy Ambassador จากบริษัท ส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบัน จิมมี่ เดอะ โค้ช
BE PositiveProfessional ICF Coaching Program by Be Management Coach

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน
ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
เทคนิคบริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ
Smart JD based KPI and Competency
การจัดทำ Competency ทั่วทั้งองค์กร และนำ Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร
การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่ ”ใช่” ให้องค์กร
แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)
พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 (Skill Development for Modern Supervisor in 4.0 Age)
พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน (How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance)
โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)
เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course)
เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR for Supervisor and Line Manager)
การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Professional Business English Email)
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Business English writing for communication in organization)
The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กลุ่มบริษัท ศรีไทย จำกัด
บริษัท โตโยโบะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ภูสินธารา จำกัด
บริษัท ไมโคร พรีซิชั่น คาลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จำกัด

งานให้คำปรึกษา
การ Set up ระบบ HR
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
การจัดทำ JD ,Competency,KPI
การจัดทำ Competency ทั้งองค์กร
การวางแผน Training & Development
การประเมินผลการทำงาน Performance Management System
การวางแผน Career & Succession Planning
การวางแผนพัฒนาทีมงาน โดยใช้ IDP
การวางแผนงานสื่อสารในองค์กร
การทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้าง Employee Engagement
การวางแผนสร้าง Happy Workplace ในองค์กร
ที่ปรึกษาบริษัทพฤกษาพรรณวดี จำกัด
ที่ปรึกษาระบบ HR บริษัท Maxidia Studio จำกัด

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeanLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน