หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ญาณิมา ศรีมังคละ

อาจารย์ ญาณิมา ศรีมังคละ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้นธุรกิจ 
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ / ผู้สื่อข่าว


ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศนียบัตร
Train Image Trainer : Imagine Image Consultancy (Malaysia) : The New You Academy 
Train the Trainer & Advance Color : Image Coaching Limited Partnership 
Train the Trainer : Atta9 Training
Basic Professional Appearance / Business Etiquette / Dining Etiquette : Institute of Image Training and Testing International IITTI (Canada)
Card Coaching : Code of Success 
Professional Makeup : Sister Makeup
Royal Silk Class Flight Attendant : THAI Airways

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
 การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Professional Image) 
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Creative Presentation) 
 การบริการด้วยหัวใจ (Service with Passion) 
 มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)

ภาพบรรยากาศ Class