หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน
 2018 – ปัจจุบัน Executive Director (กรรมการบริหาร) : Delighten Group Co.,Ltd.
 2017 – ปัจจุบัน Part-time Lecturer (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2013 – 2017 Cabin Crew Instructor Service/Safety(ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Bangkok Airways
 2004 – 2013 Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน): Orient Thai Airlines
 2003 – 2004  F&B (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) : JW Marriott Hotel Bangkok 
 2001 Interpreter (ล่าม) : Cobra Gold Exercise 2001 (Part-time)

ประสบการณ์บรรยาย
วิทยากร : Delivering Exceptional Service : Mitsubishi Electric Factory Automation หลักสูตร มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เกินกว่าความประทับใจ รุ่นที่ 1-2
2019 : วิทยากร : Creating a Positive Professional Image : Don Muang Tollway หลักสูตร เสริมสร้างภาพลักษณ์พนักงานบริการมือโปร รุ่นที่ 1-2
2019 : วิทยากร : Creating a Positive Work Environment : Canon Marketing (Thailand) หลักสูตร สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานเชิงบวก
2019 : วิทยากร : Service Mind for Excellent Service : Thailand Post Co., Ltd. หลักสูตร บริการด้วยใจเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1-7
2019 : วิทยากร : Collaborative Relationship @Work หลักสูตร การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Public Course)
2019 : วิทยากร : Personality Development for Professional Success หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน (Public Course) รุ่นที่ 6
2019 : วิทยากร : The Art of Feedback and Coaching Skills : บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด หลักสูตร ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับ และการโค้ช
2019 : วิทยากร : Service Mind for Excellent Service : Thailand Post Co., Ltd. หลักสูตร บริการด้วยใจเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1-7
2019 : วิทยากร : Positive Communication and Follow-up : VIV Interchem Co., Ltd. หลักสูตร การสื่อสารและการติดตามงานเชิงบวก
2019 : วิทยากร : Train the Professional Trainer : Thai Samsung Electronics Co., Ltd. หลักสูตร ทักษะวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 1-2
2019 : วิทยากร : Delegation & Follow-up : Utility Plus Co., Ltd. หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2019 : ที่ปรึกษาและวิทยากร : Creating Impressive Services : Blue Cheri Coffee หลักสูตร สร้างความประทับใจด้วยหัวใจแห่งการบริการ
2019 : วิทยากร : Leadership & Coaching Skills : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หลักสูตร ภาวะผู้นำและทักษะการโค้ช
2019 : วิทยากร : Positive Communication for Collaboration : บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด หลักสูตร สร้างความร่วมมือในการทำงานด้วยการสื่อสารเชิงบวก
2019 : วิทยากร : Creating Excellent Customer Service : Thai Plaspac Public Co., Ltd. หลักสูตร สร้างสรรค์การบริการด้วยความเป็นเลิศ
2019 : วิทยากร : Time Management : Provincial Electricity Authority (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) หัวข้อ Time Management (How to find more time @work) รุ่นที่ 1-3
2019 : วิทยากร : Positive Collaboration : Intellectual Design Group หลักสูตร การทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก
2019 : วิทยากรรับเชิญ : Coaching @Work : MBA Kasetsart University หัวข้อ การโค้ชในการทำงาน นักศึกษาปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์
2019 : วิทยากรรับเชิญ : In-flight Service : Kasetsart University (Sriracha) หัวข้อ การบริการบนเครื่องบิน นักศึกษาปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์
2019 : Visual Facilitator, Co-Facilitator : Tisco Learning Center หลักสูตร Facilitation Skills for Training
2019 : วิทยากร : HR Center หลักสูตร Personality Development for Professional Success พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 5
2018 : วิทยากร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Positive Collaboration (การทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก) รุ่นที่ 1-2
2018 : Coach : Junior MBA Chula WoW (JUMC WoW) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6-7
2018 : วิทยากร : บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด หลักสูตร Positive Collaboration (การทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก) รุ่นที่ 1-2
2018 : วิทยากร : Universal Forms Industry , Ltd. หลักสูตร Positive Collaboration (การทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก)
 2018 : วิทยากร : บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด (พนักงานบริการ) หลักสูตร Etiquette for Excellent Customer Service (มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ)
 2018 : วิทยากร : บริษัท Eastern Star Real Estate จำกัด (มหาชน) (พนักงานขาย บริการลูกค้า และพนักงานบริการหลังการขาย) หลักสูตร Creating your Professional Image (สร้างสรรค์ภาพลักษณ์พนักงานมืออาชีพ)
 2018 : วิทยากร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Positive Collaboration (การทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก)
 2018 : วิทยากร : องค์การการค้าของ สกสค./ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หลักสูตร Communication for Service Excellence การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 2018 : Coach : Junior MBA Chula WoW (JUMC WoW) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6-7
 2018 : วิทยากร : Junior MBA Chula Next (JUMC Next) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ  ทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 2018 : วิทยากร : HR Center (Public Course) หลักสูตร Personality Development for Professional Success พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 1-3
 2018 : วิทยากร : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (บุคลากรหอสมุดกลางฯ) หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 2018 : วิทยากร : Absolute Hotel Services (ผู้บริหารและหัวหน้างาน)
      - หลักสูตร Effective Communication
      - หลักสูตร Leading with Positivity
 2018 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
      - หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน (Successful Interview Techniques)
      - หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 2017 : วิทยากร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ได้ใจของคน ได้ผลของงาน (2 วัน)
 2017 : วิทยากร : บริษัท SVOA จำกัด (มหาชน) (พนักงานระดับหัวหน้างาน) หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงาน (Delegation and Follow-up)
 2017 : อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) วิชา Personality Development and Image Grooming 
 2017 : Co-Facilitator : Thai Oil Group (ผู้บริหาร) หลักสูตร  -   Mindful Leadership (7 วัน) Facilitator (7 วัน)
 2017 : Facilitator : บริษัท K Fresh (ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน) Inspirational Leadership through Emotional Intelligence 
 2017 : วิทยากร : โครงการเก่งภาษาเพื่อพ่อ (Public Course)
 2016 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) หัวข้อ    Art of Communication with Generation Z Students
 2016 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) หัวข้อ
      - การจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งวัตถุอันตรายบนเครื่องบิน การรักษาลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน 
 2013 – 2017 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) วิชา
      - จิตวิทยาการบริการ
      - Aviation Knowledge
      - Air Cargo
      - English for Career Preparation
 2013 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) หัวข้อ    การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)
 2013 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยนเรศวร (นิสิตระดับปริญญาตรี) หัวข้อ    การเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 2013 – 2017 Instructor : Bangkok Airways (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนักบิน) วิชา
      -    Dangerous Goods Regulations
      - Cabin Crew Training Introduction
      - Leadership Skills
      - Observation Flight and Line Training Introduction

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Positive Psychology Certification : High Impact Consulting and Coaching
Points of you Train the Trainer for Professional : โค้ชพงศ์ปณต พัสระ
HR Transformation : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Deepening Nonviolent Communication (NVC) Training : Loise Romain
Wow Colour : โค้ชวีณา ทองแถม
The Strategies of Contemplative Education Process : Prof. Dr. Thomas A.C Weiser, Naropa University
Digital HR Revolution : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
โครงการปั้นวิทยากรมืออาชีพ : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Enneagram Subtype & Nine Levels of Development : อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
Leadership for Transcendence : Vikram Bhatt (PCC)
Train the Trainer (Training and Group Coaching) : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Coaching and Facilitation Skill : อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
การโค้ชวิถีไทย : Thai Coaching Association
Story Telling for Coaches : โค้ชอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
Coach the Coaches : Jimi the Coach Academy
Excellent Emotional Intelligence in Leadership : อาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
High Impact Training in English : Ajarn Sarit Athisil
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับคนต่าง Generations : รศ. วาสิตา บุญสาธร
NLP the Secret to Success : Excellence Resources
Train the Service Trainer : Tommy Top Coach
NLP for the Great Leadership & Confidence : Powerful Life Academy
สร้างสมองแห่งความสำเร็จ : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
Exclusive Color Party : อาจารย์ธิติญา นิธิปิติกาญจน์
Train the Trainer : Business Management Company
Mind Mapping Workshop : อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์

ประวัติการฝึกอบรม (Online Course)
Authentic Happiness Certification
Positive Psychology Certification
Customer Service Mastery
Master Personality Power for Influence and Success
Presentation Skills : Create killer Presentations to WOW
How to Understand Customer Needs
Effective Time Management
Life Coaching Course
Using Appreciative Inquiry to Solve Problems
Leadership & Influence Skills
Dress yourself with Confidence
Dressing to Win in the Workplace
Look Your Very Best – Learn about Color, Style & Fashion
How to Develop Leadership & Influence Skills
Successful Negotiation : Master your Negotiating Skills

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
Customer Service Excellence
Personality Development for Success
Effective Communication Skills
Coaching and Facilitation Skills
Effective Presentation Skills
Delegation and Follow-up for Leader
Positive Collaboration