หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิศระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน
2017 – ปัจจุบัน Lecturer (อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน) : Bangkok University 
2013 – 2017 Cabin Crew Instructor Service/Safety (ครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Bangkok Airways
2004 – 2013 Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Orient Thai Airlines
2003 – 2004 Server (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) : JW Marriott Hotel Bangkok
2001 Interpreter (ล่าม) : Cobra Gold Exercise 2001 (Part-time) 

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Deepening Nonviolent Communication (NVC) Training : Loise Romain 
 Wow Colour : โค้ชวีณา ทองแถม 
 The Strategies of Contemplative Education Process : Prof. Dr. Thomas A.C Weiser, Naropa University 
 Digital HR Revolution : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง 
 โครงการปั้นวิทยากรมืออาชีพ : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 Enneagram Subtype & Nine Levels of Development : อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช 
 Whole Brain Coaching : นพ. โมทย์ศักดิ์ แสงทอง 
 Leadership for Transcendence : Vikram Bhatt (PCC) 
 Train the Trainer (Training and Group Coaching) : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 
 Coaching and Facilitation Skill : อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ 
 การโค้ชวิถีไทย : Thai Coaching Association 
 Story Telling for Coaches : โค้ชอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 
 Coach the Coaches : Jimi the Coach Academy 
 Excellent Emotional Intelligence in Leadership : อาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร 
 High Impact Training in English : Ajarn Sarit Athisil 
 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับคนต่าง Generations : รศ. วาสิตา บุญสาธร 
 NLP the Secret to Success : Excellence Resources 
 Train the Service Trainer : Tommy Top Coach 
 NLP for the Great Leadership & Confidence : Powerful Life Academy 
 สร้างสมองแห่งความสำเร็จ : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 
 Exclusive Color Party : อาจารย์ธิติญา นิธิปิติกาญจน์ 
 Train the Trainer : Business Management Company 
 Mind Mapping Workshop : อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ 
 Enneagram Personality Types : อาจารย์อำนาจ อนิลหงษ์

ประวัติการฝึกอบรม (Online Course)
 Master Personality Power for Influence and Success 
 Presentation Skills : Create killer Presentations to WOW 
 How to Understand Customer Needs 
 Effective Time Management 
 Life Coaching Course 
 Using Appreciative Inquiry to Solve Problems 
 Leadership & Influence Skills 
 Dress yourself with Confidence 
 Dressing to Win in the Workplace 
 Look Your Very Best – Learn about Color, Style & Fashion 
 How to Develop Leadership & Influence Skills