หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิศระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน
 2018 – ปัจจุบัน Executive Director (กรรมการบริหาร) : Delighten Group Co.,Ltd.
 2017 – ปัจจุบัน Part-time Lecturer (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2013 – 2017 Cabin Crew Instructor Service/Safety(ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Bangkok Airways
 2004 – 2013 Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน): Orient Thai Airlines
 2003 – 2004  F&B (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) : JW Marriott Hotel Bangkok 
 2001 Interpreter (ล่าม) : Cobra Gold Exercise 2001 (Part-time)

ประสบการณ์บรรยาย
 2018 : วิทยากร : บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด (พนักงานบริการ) หลักสูตร Etiquette for Excellent Customer Service (มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ)
 2018 : วิทยากร : บริษัท Eastern Star Real Estate จำกัด (มหาชน) (พนักงานขาย บริการลูกค้า และพนักงานบริการหลังการขาย) หลักสูตร Creating your Professional Image (สร้างสรรค์ภาพลักษณ์พนักงานมืออาชีพ)
 2018 : วิทยากร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Positive Collaboration (การทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก)
 2018 : วิทยากร : องค์การการค้าของ สกสค./ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หลักสูตร Communication for Service Excellence การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 2018 : Coach : Junior MBA Chula WoW (JUMC WoW) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6-7
 2018 : วิทยากร : Junior MBA Chula Next (JUMC Next) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ  ทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 2018 : วิทยากร : HR Center (Public Course) หลักสูตร Personality Development for Professional Success พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 1-3
 2018 : วิทยากร : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (บุคลากรหอสมุดกลางฯ) หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 2018 : วิทยากร : Absolute Hotel Services (ผู้บริหารและหัวหน้างาน)
      - หลักสูตร Effective Communication
      - หลักสูตร Leading with Positivity
 2018 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
      - หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน (Successful Interview Techniques)
      - หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 2017 : วิทยากร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ได้ใจของคน ได้ผลของงาน (2 วัน)
 2017 : วิทยากร : บริษัท SVOA จำกัด (มหาชน) (พนักงานระดับหัวหน้างาน) หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงาน (Delegation and Follow-up)
 2017 : อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) วิชา Personality Development and Image Grooming 
 2017 : Co-Facilitator : Thai Oil Group (ผู้บริหาร) หลักสูตร  -   Mindful Leadership (7 วัน) Facilitator (7 วัน)
 2017 : Facilitator : บริษัท K Fresh (ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน) Inspirational Leadership through Emotional Intelligence 
 2017 : วิทยากร : โครงการเก่งภาษาเพื่อพ่อ (Public Course)
 2016 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) หัวข้อ    Art of Communication with Generation Z Students
 2016 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) หัวข้อ
      - การจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งวัตถุอันตรายบนเครื่องบิน การรักษาลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน 
 2013 – 2017 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) วิชา
      - จิตวิทยาการบริการ
      - Aviation Knowledge
      - Air Cargo
      - English for Career Preparation
 2013 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) หัวข้อ    การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)
 2013 : วิทยากรรับเชิญ : มหาวิทยาลัยนเรศวร (นิสิตระดับปริญญาตรี) หัวข้อ    การเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 2013 – 2017 Instructor : Bangkok Airways (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนักบิน) วิชา
      -    Dangerous Goods Regulations
      - Cabin Crew Training Introduction
      - Leadership Skills
      - Observation Flight and Line Training Introduction

ประวัติการฝึกอบรม
 Points of you Train the Trainer for Professional : โค้ชพงศ์ปณต พัสระ (Points of you Certified Trainer and Country Leader of Thailand)
 HR Transformation : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
 Deepening Nonviolent Communication (NVC) Training : Loise Romain, NVC Certified Trainer
 WOW Color : โค้ชวีณา ทองแถม Weena Image Coach
 The Strategies of Contemplative Education Process : Prof. Dr. Thomas A.C Weiser, Naropa University
 Values and Strength Coaching : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 Digital HR Revolution : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
 โครงการปั้นวิทยากรมืออาชีพ : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ (HROD Cutting Edge): สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 Positive Psychology Coaching : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 Enneagram Subtype & Nine Levels of Development : อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
 Whole Brain Coaching : นพ. โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
 Leadership for Transcendence : Vikram Bhatt (PCC)
 Train the Trainer (Training and Group Coaching) : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 Coaching and Facilitation Skills : อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
 Thai Coach : Thai Coaching Association (ACSTH 98 hrs.)
 Story Telling for Coaches : โค้ชอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
 Coach the Coaches : Jimi the Coach Academy
 Adobe Presenter การสร้างสื่อการสอน E-Learning : National Science and Technology Development Agency
 Excellent Emotional Intelligence in Leadership : อาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
 High Impact Training in English : Ajarn Sarit Athisil
 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับคนต่าง Generations : รศ. ดร. วาสิตา บุญสาธร
 NLP the Secret to Success : Excellence Resources
 Train the Service Trainer : Tommy Top Coach
 NLP for the Great Leadership & Confidence : Powerful Life Academy
 สร้างสมองแห่งความสำเร็จ : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
 Exclusive Color Party : อาจารย์ธิติญา นิธิปิติการญจน์
 Train the Trainer : Business Management Company
 Mind Mapping Workshop : อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์
 Leadership & Psychology Management : อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

ประวัติการฝึกอบรม (Online Course)
 Master Personality Power for Influence and Success
 Presentation Skills : Create killer Presentations to WOW
 How to Understand Customer Needs
 Effective Time Management
 Life Coaching Course
 Using Appreciative Inquiry to Solve Problems
 Leadership & Influence Skills
 Dress yourself with Confidence
 Dressing to Win in the Workplace
 Look Your Very Best – Learn about Color, Style & Fashion

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
 Effective Communication
 Customer Service Excellence
 Personality Development for Success
 Coaching and Facilitation Skills
 Professional Presentation Skills
 Effective Collaboration