หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การ เงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตำแหน่งปัจจุบัน
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา (Entraining.net)

ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นมาร์กโซลูชั่น จำกัด (ล่าสุด) 
ธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา (Entraining.net)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ E-Business   บริษัท เอ็นมาร์กโซลูชั่น จำกัด 
       พัฒนา Website และ ให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจผ่าน website กว่า 100 website
       พัฒนาระบบการบริหารงานขายด้วย Web Technology
       Webmaster website pakornblog.com และ entraining.net
รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 
ให้บริการด้านเครือข่าย อินเตอร์เน็ท และ พัฒนา E-Business
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่งบิสซิเนส จำกัด 
ธุรกิจด้านการจัดหาอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์
Project Manager  บริษัท ไลนส์เทล จำกัด (ในเครือ เทเลคอมเอเซีย ปัจจุบัน บมจ True Corporation) 
ผู้ให้บริการพัฒนาระบบข้อมูล ผ่านเครือข่ายข้อมูลทางธุรกิจ  VDOText พัฒนาระบบให้กับ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
       ข้อมูลธนาคาร ของธนาคารไทยพาณิชย์
       ข้อมูลข่าว ของ บจก แมเนเจอร์อินฟอร์เมชั่น
System Analyst  บริษัท เอสซีทีคอมพิวเตอร์ จำกัด 
วิเคราะห์ และ Implement ระบบ ซอฟท์แวร์โรงงานอุตสาหกรรมบนระบบ IBM Mini Computer ให้กับลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
       กลุ่มธุรกิจ ผลิตกระดาษ และ อิฐ กระเบื้อง เครือ ปูนซิเมนต์ไทย
       ธุรกิจ สิ่งทอ

 

Training Thailand Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC)
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Leadership, Thinking, General Soft Skill

ประวัติการเข้ารับการอบรม (Certificate)
NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach 
        Neuro Linguistic Programming 
        NLP Coaching 
        Time Line TherapyICF Coach the Coach Certification Program สถาบัน NLP Top Coachสถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง
        หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) 
        หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 
        หลักสูตร To be Executive Coach
        หลักสูตร ผู้นำ 360 องศา 
        หลักสูตร Coaching & Mentoring Technic
        โปรแกรม การพัฒนาทีมงานขาย 
        หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง..พิชิตความสำเร็จคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่องคก์กรยุคใหม่

Foundations of Positive Psychology จาก The University of PennsylvaniaData Science Pathway จาก Chula MOOC Achieve by Chulalongkorn Universityผลงานด้านการออกแบบระบบ เป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษาร่วมในการฝึกอบรม
Co-Coach ในการดำเนินการ Group Coach ให้กับ Master Coach สนับสนุนการโค้ชงานในโปรแกรม
การโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching in Application)
ผู้ช่วยวิทยากร  ให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชชิ่ง การพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ 
วิจัยหลักสูตร และ เครื่องมือการฝึกอบรม/การโค้ช เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล
นักวิจัย ทำงานร่วมกับ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเป็นที่ปรึกษา การออกแบบระบบให้หน่วยงานราชการ เช่น 
       โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล 
      โครงการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม / วิทยากร
วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Software ระบบงาน ในการวางแผนธุรกิจด้านการผลิต , การขาย และการเงิน/บัญชี ในอุตสาหกรรมการผลิต
Trainer สอนการใช้ Software ระบบ Manufacturing Package บน Mini Computer ในการ Implement ระบบงานวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ  ทั้ง Module การขาย , การผลิต และ ระบบ Backoffice ทั้งการบัญชี การเงิน และ ระบบสินค้าคงคลัง
วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี VDOText Service
เพื่อการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลด้วยระบบ Online ผ่านเครือข่ายข้อมูล
วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูล Online เพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ , การใช้ข้อมูลข่าว และ การทำ ธุรกรรมทางการเงิน  
Trainer และ Mentor สอนแนะ และเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แบบตัวต่อตัว ในการใช้ Software ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา website  และ E-business ให้กับลูกค้าที่ให้บริษัท ดำเนินการพัฒนา website ให้
วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet, Intranet และ Extranet เพื่อการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มวางระบบ พัฒนา website และ การ Implement ระบบให้กับลูกค้าองค์กร 
      การพัฒนาระบบ Internet ในองค์กร
      การพัฒนาระบบ E-business
      การพัฒนาระบบ Intranet

บางส่วนของลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาร่วม แบบ In House Group Coaching (Co-Coach)
บริษัท True Touch  (กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น)
      โปรแกรม “การดำเนินการ Executive Coaching ทีมผู้บริหาร”
      โปรแกรม “การสร้างภาวะผู้นำ & ทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน”
      โปรแกรม “การพัฒนาทีมงานขาย”
      โปรแกรม “การพัฒนาบุคคลากรระดับปฏิบัติการ” 
บริษัท พาราวินเซอร์  
      โปรแกรม “พัฒนาทีมผู้บริหารให้เป็นโค้ช เชิงปฏิบัติการ”
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรั๊คเจอร์  
      หลักสูตร “โค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ”
บริษัท อมรินทร์บุ๊ค 
      โครงการพัฒนากลุ่มผู้บริหาร “ The Star ”
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
      โปรแกรม  “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
      โปรแกรม “การพัฒนาทีมงานขาย”
หมวดหลักสูตร Leadership Development 
      บริษัท ซีเอ็มซีไบโอเทค  
      หจก. สายหยุดกรุ๊ป   
      โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์) 
หมวดหลักสูตร Think & Problem Solving & Decision Making 
      บจก บริจสโตน  
      บจก. นิตโต้เดนโกะ      
      ธนาคาร กรุงไทย 
หมวดหลักสูตร Coach และ Executive Coach 
      บจก รีกัลจิวเวลรี่
      ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
      บจก.ไทยแสตนเลย์


“ Forward your potential to your performance by … Awaken work”

บางส่วนของลูกค้าในการดำเนินงานการเป็นที่ปรึกษา , พัฒนาระบบ, บริหารโครงการ, เป็นวิทยากร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
      โครงการ Website Restructure Project
          - ออกแบบ นโยบาย , มาตรฐานการจัดทำข้อมูล และ website
          - ออกแบบระบบงานการดูแล และดำเนินกิจกรรมผ่าน website
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
      ออกแบบและพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริการ
บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด 
      โครงการพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริการ
บริษัท ซินโดมอิเล็กทรอนิคส์อินดัสตรี้ จำกัด 
สมาคมศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
      ออกแบบและพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริการ 
      ดำเนินการ 1:1 Coach ให้กับผู้บริหาร
วิทยากร ให้กับ องค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน 
      บจก.โทรปี้ฟาสเทนเนอร์
      บจก.ไทยพีบีเอส
      บจก. ไทยเมกิ 
      บจก.ไทยเดนมาร์คฟาร์มมิ่ง
      บจก.ไทยโอซูก้า
      บจก.ไบโอคลินเอเชีย
      บจก.เคพีซอฟท์
      บจก.บิวตี้คอมมูนิตี้
      บจก.เอนไลต์เทนกรุ๊ป
      Emerson Climate Technologies
      บจก.แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล
      บจก.บีฟู้ด โปรดักส์
      บจก.อีเอสเอส ซินเทค
      บจก.อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง
      ม.เกษตร ศรีราชา
      กรมควบคุมมลพิษ
      รพ.บางละมุง
      สถานธนานุเคราะห์ 
      กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
      บจก.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
      บจก.ชัวร์เท็ก
      บจก.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

หลักสูตรที่ดำเนินการ
หมวด Leadership
      การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
      ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ
      ผู้จัดการมือใหม่
หมวด Coach & Softskill
      ทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
      การพัฒนาผู้ให้บริการมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)
      การพัฒนาตัวเองด้วย 6 Q สู่ความสำเร็จ
      คุณเป็นได้..ดีกว่าที่คิด
หมวด การขาย และการบริหารการขาย
      นักขายพิชิตเป้าหมาย
      การนำเสนอ และ การเจรจาต่อรอง
      ผู้จัดการทีมงานขายมืออาชีพ
หมวด Think
      เทคนิคการคิดเพื่อการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
      การคิดเชิงกลยุทธ์
      การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
หมวด เครื่องมือการทำงานต่างๆ
      การเงินขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน...สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
      การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique)

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน