หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์