หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพฯ
 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Take Course2 ปี) 
 ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 Certificate PCCP (Professional Coach Certification Program From International Coach Federation (ICF)
 Strategic Performance Management System

ปัจจุบัน
 วิทยากร
 ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
 ที่ปรึกษาด้าน Culture Change
 Performance Coach
นักพัฒนาจิตใต้สำนึก

ประวัติการทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท เอสเธติคพลัส จำกัด

วิทยากรหลักสูตร
 Train the Trainer
 การเสริมสร้างทีมงาน Synergetic Team
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 ทักษะการสอนงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 Strategic Performance Management System
 การจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 กฏหมายแรงงาน
 Career Development
 Human Resource Development
 การพัฒนาจิตใต้สำนึก

ประสบการณ์เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาทยากรหลักสูตร
 Certificate PCCP ( Professional Coach Certification Program )From International Coach Federation ( ICF )
 Certificate The Thai Coaching Training Course
 การออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง / เงินเดือน
 Career Development From Omega World Class
 Strategic Performance Management System 
 วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรมแบบ Training and Group Coaching 
 Diploma of Advanced Hypnotherapist ,C.Ht. form The Center of Research & Training Subconscious Power
 Master NLP & Hypnotherapy , M.Ht from Mind Power Revolution and Creative Center
ฯลฯ