หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ธนภณ รวยอารี

อาจารย์ ธนภณ รวยอารี

วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอก การตลาด)
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร
Management Program (Personal Commitment): BMW Group Training at Singapore 
 Parts Manager Qualification: AUDI AG at KL Malaysia 
Stock Management & KPIs: Volvo Group Truck Operations Logistics Services-Singapore 
หลักสูตร การรับรองเป็นโค้ชอาชีพ: สถาบันการโค้ชไทย Professional Coach Certification Program (PCCP): International Coach Federation (ICF) 
หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึกขั้นสูง: ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก 
Train the Trainer #2: PEOPLEAPPROACH Corporation of Human Resource Design and Development 
หลักสูตร การโค้ชวิถีไทย รุ่นที่ 5: สมาคมการโค้ชวิถีไทย 
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร:สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 
Talent Coach Practitioner: Talent Fit Academy 
หลักสูตร โครงการพี่สอนน้องเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่2 : บริษัท พรอชเพอร์ 88 จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
2558 - ปัจจุบัน วิทยากร ที่ปรึกษา, โค้ชอิสระ
2555 – 2559 ผู้จัดการแผนกอะไหล่ ภูมิภาค ตะวันตกและใต้ บริษัท โวลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
2553 – 2554 ผู้จัดการแผนก การตลาดหลังการขาย ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ยนตรกิจ คอเพอเรชั่น จำกัด 
2542 – 2548 ผู้จัดการบริหารสินค้าคงคลัง ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – 2541 หัวหน้าแผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่าย บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการทำงาน
 การบริหารสินค้าคงคลัง อันดับ 1 ในเอเชีย จัดโดย BMW (Asia) Singapore 
 Silver Award for Inventory Management by V5 Group (BMW’s Distributor excluded Europe & America) (2 year)

ผลงานด้านการฝึกอบรม
 การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
การบริหารสินค้าคงคลัง

องค์กรที่เคยให้การฝึกอบรม
บริษัท ฮอนด้า คาร์ส์ (ปรเทศไทย) จำกัด (วิทยากรภายใน)
(บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด) 
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (วิทยากรภายใน)
Top Professional and Development Co., Ltd. 
บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท นิสโช พรีซิชัน (ไทยแลนด์) จำกัด
สภากาชาดไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร
 การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
 การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
 การบริหารสินค้าคงคลัง