หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์