หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

อาจารย์ ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ประวัติการศึกษา
 ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กำลังศึกษา)
ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนงวิชา การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เอก นันทนาการ คณะพลศึกษา


ประสบการณ์การทำงาน
 อาจารย์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลานามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์พิเศษ สถาบันการบินพลเรือน
วิทยากรทั้ง ภาครัฐและเอกชน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
 การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE TEAMWORK)
ภาวะผู้นำ (LEADERSHIP)
การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน (Building Working Relationships)
การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)
การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลงาน (Creativity and innovation in product development)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
ภาครัฐและเอกชน