หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล