หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา