หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

อาจารย์ พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการสาขา/วิทยากรภายใน บริษัท บีทูเอส จำกัด (บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป)
ผู้จัดการแผนกสินค้าทั่วไป บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้จัดการเขต บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทางด้านวิทยากรและที่ปรึกษาารศึกษา
วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วม โครงการ “Coaching Camp” ให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สายการบินนกแอร์
วิทยากรพิเศษ โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” กรมการแพทย์
วิทยากรพิเศษ โครงการ “SMEs Start Up” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วิทยากรพิเศษ โครงการ “สุดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมประชาสัมพันธ์
วิทยากรพิเศษ โครงการ “คนบ้านเดียวกัน” บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมและฝึกอบรม บริษัท อารากอนเวิลด์ 54 จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด (บริษัทในเครือ มิลลิเมด)
ที่ปรึกษาด้านการสรรหาและฝึกอบรม บริษัท มีเดีย อินฟินีตี้ จำกัด (โทรศัพท์มือถือ อาม่า)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด (ต้นตำรับเค้กฝอยทอง)


หัวข้อที่บรรยาย
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Soft Skills Development)
     ทักษะทางความคิด(Thinking Skills : Positive/Creative/Systematic)
     ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication & Presentation Skills)
     การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation)
     การทำงานร่วมกันภายในองค์กร (Team Development)
     การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
     การพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (Habit for Success)
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership & Supervisory Skills)
     การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Leadership Excellent)
     ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
     การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร (Human Behavior in Organization)
     เทคนิคการสอนงาน (Effective Coaching Technique)
      ทักษะการมอบหมายงานและติดตามงาน (Effective Assignment & Follow up)
     การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Making Decision)
      การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Effective Change Management)
หลักสูตรทางด้านการขายและการบริการ (Sale & Services)
      เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sale)
      การบริการอย่างเป็นเลิศ (Service Excellent)
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
      การพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork & Team Development)
      การเสริมสร้างจิตสำนึกรัก และ ผูกพันในองค์กร (Awareness Organization)
หลักสูตรเฉพาะสายงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Specific Course for Human Resource)
      การเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่สำหรับผู้เริ่มต้น (New HR)
      การเป็นนักสรรหามืออาชีพสำหรับผู้เริ่มต้น (New Recruiter)
      การเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training for Officer)
      การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)