หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

อาจารย์ พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจุบัน
วิทยากรทางด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์การ (บรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน)

ประสบการณ์ทำงาน(ที่ผ่านมา)
 ผู้จัดการสาขา/วิทยากรภายใน บริษัท บีทูเอส จำกัด (บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป)
ผู้จัดการแผนกสินค้าทั่วไป บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 
 ผู้จัดการเขต (ฝ่ายปฏิบัติการ) บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด 
 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด 
 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทางด้านวิทยากรและที่ปรึกษาารศึกษา
วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วม โครงการ “Coaching Camp” ให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
วิทยากรพิเศษ บรรยายร่วมในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สายการบินนกแอร์ 
วิทยากรพิเศษ โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” กรมการแพทย์
วิทยากรพิเศษ โครงการ “SMEs Start Up” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
วิทยากรพิเศษ โครงการ “การนำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยากรพิเศษ โครงการ “การทำงานร่วมกันเป็นทีม” สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 วิทยากรพิเศษ โครงการ “สุดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมประชาสัมพันธ์ 
วิทยากรพิเศษ โครงการ “คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยากรพิเศษ โครงการ “คนบ้านเดียวกัน” บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท มีเดีย อินฟินีตี้ จำกัด (โทรศัพท์มือถือ อาม่า) 
 ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม บริษัท อารากอนเวิลด์ 54 จำกัด

หัวข้อที่บรรยาย
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด (Thinking Skills)
    การคิดในเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
    การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ (Creative Thinking for Success)
    การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Systematic Thinking for Success) 
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ และ หัวหน้างาน (Leadership & Supervisory Skills)
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
หลักสูตรทางด้านการบริการ (Service)
หลักสูตรทางด้านการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ การทำงานเป็นทีม (Team Development)

องค์กรที่เคยบรรยายทั้งภาครัฐ และเอกชน (บางส่วน)
 กระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงยุติธรรม
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมการแพทย์
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 กรมสรรพากร 
 กรมการบินพลเรือน
 กรมประชาสัมพันธ์
 กรมคุมประพฤติ
   และอื่นๆอีกมากมาย