หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พัชรพล ชาญอุไร

อาจารย์ พัชรพล ชาญอุไร

โค้ชมืออาชีพ วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 Bachelor of Arts Program in Information Studies : UTCC

ประสบการทำงาน
Present : โค้ชมืออาชีพ – วิทยากรอิสระ 
Present : Manager Management Development : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2012 : ที่ปรึกษาด้านการจัดพัฒนาองค์กร : CONC THAMMASAT 
2008 : Head of Innovative Consulting Center 
: College of Innovation THAMMASAT 

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
 Professional Coach Certification Program 
 Management Development Program 
 Business Capability Enhancement Program
 Advanced Coaching with Enneagram
 โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration Batch
 SCB YOUNG ENTREPRENEUR PROGRAM : TU & SCB

การศึกษาดูงาน
 The ATD International Conference & Exposition2017 : ATLANTA, GA, U.S.A.
 โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration: OVOP in JAPAN
 โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กรมการท่องเที่ยว : ฟาร์มโชคชัย
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน: กระบี่
 หลักสูตรการสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม กรมสรรพากร : South Korea
 โครงการ CONC MINI MRE ดูงานบริษัท CPF, เครือสหัพัฒน์, TOYOTA