หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ดร.พัชรี แช่มช้อย