หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ประสบการณ์ทำงาน
 ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA HRDAA Excellence Center)
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท อู่ข้าวอู่น้ำ ภาพยนตร์ จำกัด 
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ที่ฟ้า จำกัด

หลักสูตรที่มีความชำนาญ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning)
สุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาองค์กร (Dialogue for Change)
ธรรมะกับการทำงาน (Dhamma Based Working)
พุทธวิธีการบริหารงาน (Buddhist Styles in Management)
ผู้นำการเปลี่ยนไป (Leader Shift)
ชีวิตเบิกบาน การงานสำเร็จ (Paradigm Shift)
เก่ง ดี มีความสุข (Doing the thing right)
บริการด้วยหัวใจ (Excellence Service Mind)
รักผลิบาน งานผลิผล (Appreciative Inquiry)
พลังกลุ่ม พลังทีมงาน (Group Dynamic & Team Building)
รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ทีมงานขายขั้นเทพ (Super Sales Management)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training - Workshop) 
กลยุทธ์การมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (KM for Change)
เทคนิคการนำสุนทรียสนทนามาใช้ในองค์กร (Dialogue in the workplace)
เทคนิคการสำรวจความรักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Technique)

การฝึกอบรมเชิงกิจกรรม เพื่อการสำรวจตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

การตรวจสุขภาพองค์กร (Organization Health Check)
การตรวจวัดระดับความรักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) 

การฝึกอบรมเชิงกิจกรรม เพื่อปรับทัศนคติให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (OD/Team Building)
สุนทรียสนทนา (Dialogue)
Walk Rally

ประสบการณ์ในการสอน / วิทยากร
 อาจารย์พิเศษวิชาการพัฒนาองค์กร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management Program) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการความรู้ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์พิเศษวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
วิทยากร สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)
วิทยากร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme - MDICP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management for Entrepreneurs : HCME) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
   กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สำนักงานอัยการสูงสุด,กรมการปกครอง, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทน, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมการศาสนา, กรมทางหลวง, กรมวิชาการเกษตร, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.), การไฟฟ้านครหลวง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันประสาทวิทยา, กรมข่าวทหารบก, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

   กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP),บ.ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน), การบินไทย, สายการบินนกแอร์, ธนาคารซิตี้แบงค์, บริษัท สามารถเทลคอมมูเคนิชั่น (มหาชน) จำกัด, บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชี่ยนลิตี้เคมีคอล จำกัด, บริษัท ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บ. เมโทร เอ็ม.ดีเอฟ จำกัด, บริษัท แคลร์ อินเตอร์เนชั่นแนบ โปรดักท์ จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอสเอ๊าท์เลท จำกัด, บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท เจวีเค  อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอล์ จำกัด, บริษัท พรรณธิอร จำกัด, บริษัท วีเอ็ม.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์)จำกัด, บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด, บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด, บริษัท ณัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด, บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด, บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน), บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา
 หัวหน้าโครงการ การวินิจฉัยสุขภาพองค์กร (Organization Health Check) เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ให้กับบริษัทต่าง ๆ จำนวน 60 บริษัท อาทิ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด และบริษัท       ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น 
หัวหน้าโครงการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
หัวหน้าโครงการ การสำรวจความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร (Customer Engagement Survey)บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท สหสินไทย จำกัด บริษัท ฟรีเทค อีลาสติค จำกัด บริษัท ไอริช อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทเอสทีเอส คอนซูเมอร์ จำกัด บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชี่ยนลิตี้เคมีคอล จำกัด และบริษัท ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (1998) จำกัด 
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement ) ให้กับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จำกัด และบริษัท ซี เอ็ม ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลงานด้าน ด้านอื่นๆ
 คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

รางวัล/ผลงาน
 รางวัล ผลงานวิชาการประเภทดี ประจำปี 2550 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกลยุทธ์การจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ร่วมออกแบบและจัดทำหลักสูตร “Hero Program” สำหรับพัฒนาผู้บริหารงานขายระดับกลาง ซิตี้ แบงค์ 
ร่วมออกแบบและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Curriculum) กรมการพัฒนาชุมชน 
ร่วมออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียง (4 ภูมิภาค) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ (Quality of Work life) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กิจกรรมการเรียนรู้ “หลุมดำ KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 
กิจกรรมการเรียนรู้ “เพลิดเพลินไปกับการจัดการความรู้” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 4 
กิจกรรมการเรียนรู้ “ทะเล KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 5

พัฒนาชุมชน
 ร่วมออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียง (4 ภูมิภาค) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ (Quality of Work life) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กิจกรรมการเรียนรู้ “หลุมดำ KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 
กิจกรรมการเรียนรู้ “เพลิดเพลินไปกับการจัดการความรู้” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 4
กิจกรรมการเรียนรู้ “ทะเล KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 5