หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ภญ.ธันยพร จารุไพศาล