หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ภญ.ธันยพร จารุไพศาล