หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา (Education Manager) บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการร้าน และเภสัชกร (Store Manager and Pharmacist) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer) บริษัท สีไดโน จำกัด

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Certified Train the Professional Trainer (Training and Group Coaching), Entraining
Certificate of Completion for Group Coaching and Facilitation, Courage to Coach
Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner and Master Therapeutic Coach, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
Certificate of Completion for The 7 Habits of Highly Effective People (signature edition 4.0), FranklinCovey by PacRim group, Thailand
Certified Hypnotherapist, Leading Performance Thailand, approved by American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca and ACHE
Certified Timeline Therapy Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by the Time Line (tm) Therapy Association USA
Certified The Passion Test Facilitator, Enlightened Alliances, Thailand
Certificate of Completion for Talent Coach Professional Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
Certificate of Completion for The Advanced Mind Coach Training Course, Mind Coach Association, Thailand
Certificate of Completion for The Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association, Thailand

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
การบริหารและจูงใจลูกน้อง
ทัศนคติเชิงบวก
การทำงานเชิงรุก
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการนำเสนอ
การทำงานอย่างมืออาชีพ
พัฒนาศักยภาพคนและทีม
งานสำเร็จด้วย NLP (Neuro-Linguistic Programming)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
โรงงานเภสัชกรรมทหาร หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น
บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสื่อสารสร้างสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หลักสูตร การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข 2 รุ่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด หัวข้อ การบริการลูกค้าและรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า, การขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หลักสูตรที่เคยไป co-coach
การพัฒนาความเป็นผู้นำในฐานะหัวหน้างาน บริษัท เบทาโกร จำกัด, สอนโดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ทักษะการเจรจาต่อรอง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด, สอนโดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์
การคิดอย่างมีตรรกะและการคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย บริษัท เบทาโกร จำกัด, สอนโดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์

อื่นๆ
เป็นพี่เลี้ยง Mind Coach (มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย) รุ่นที่ 1 และ 2
เป็นพี่เลี้ยง Thai Coach (สมาคมการโค้ชวิถีไทย) รุ่นที่ 8