หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ภัทรพงษ์ พลเสน

อาจารย์ ภัทรพงษ์ พลเสน

วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร นักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (สวทช. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

ประวัติการทำงาน
CEO & Founder Biomed Innovation Co., Ltd.
ที่ปรึกษากลุ่ม Start Up และ Innovation Driven Entrepreneur
ผู้จัดการโครงการยุวสตาร์ทอัพ Certified Incubator สวทช. กองทุน TED FUND
อาจารย์พิเศษรายวิชา Business Innovation Start Up & Business Model Canvas & Design Thinking คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิเคราะห์ งานบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิเคราะห์แผนกลยุทธ์การตลาด และงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช.
อาจารย์พิเศษวิชา New Business & Marketing Strategy คณะวิทยาลัยการจัดการ มรภ.นครปฐม
วิทยากรอบรมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป ภูมิภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้นำ และทักษะในศตวรรณาที่ 21สำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์ สจล. ม.เกษตรศาสตร์ เป็นต้น
วิทยากรออกแบบหลักสูตรและอบรมค่ายผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาทุน มูลนิธิพุทธรักษา (CSR ของ CP& DGTO)

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
นักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (สวทช. คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. )
หลักสูตรการวิเคราะห์และประเมินงบการเงินธุรกิจ (ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.)
หลักสูตร Future of Business 21-27 May 2018 by Marshall Turbur @ Malaysia
Sale Explosion & Powerful Sale Presentation By Blair Singer (2018)
หลักสูตร Unleash The Power Within @ Singapore 2018 By Tony Robbin
Train the Facilitator of Creative Problem Solving By KX and MEHSI
Strategic Management 4.0
Managing and Marketing for Key Account
Marketing Analysis & Business Model CANVAS
ฯลฯ

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
Business Analysis for Business Development การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
Business Innovation Mindset and Skill การพัฒนาทักษะและกรอบความคิดธุรกิจนวัตกรรม
Design Thinking for New Product Process and Service กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการใหม่
Start Up Project in Organization การสร้างทีมงานนวัตกรรมภายในองค์กร
Business Model Canvas การวางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส
Sale & Innovation Pitching & ทักษะการขายและการนำเสนอโครงการ
Technology & Innovation Management การบริหารจัดการโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับ โตโยต้า
DTGO และ มูลนิธิพุทธรักษา (CSR CP)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Biomed Innovation Co., Ltd.
องค์กรเยาวชนพัฒนาศักยภาพเพื่อจิตอาสา Youth Plus SE
สมาคมคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ

ภาพบรรยากาศ Class


อื่นๆ
รางวัลชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารเพื่ออนาคต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ SME BANK
รางวัลรองชนะเลิศ SAMART INNOVATION AWARD โดย สวทช.ร่วมกับ SAMART
Top Sale 2017 @ NANOTEC