หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อาจารย์ ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

การศึกษา
 ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชนและวิชาโทจิตวิทยา - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
ฝ่ายพัฒนาผลผลิตและประสานงานตัวแทน บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
 วิทยากรอิสระ - วิทยากรสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 Project Director of Success2gether Team 

อบรม-สัมมนา
 ประสบการณ์ในวงการฝึกอบรมกว่า 10
วิทยากรอิสระสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้เหมะสมกับผู้อบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวอย่างหลักสูตร
 โครงการพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขต 3, สำนักพัฒนาชุมชน, กสทช.
 หลักสูตรการสร้างผู้นำกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หลักสูตรพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ เทสโก้โลตัส, บ.สยามพิวรรธน์, บ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), บุญถาวร, Q-House, บ.ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป, บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต, บ.แอลเอ็มจี ประกันชีวิต, บ.เทอร์โมฟิชเชอร์, โรงพยาบาลประชาพัฒน์, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ธนาคารไทยเครดิต, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทหารไทย, สถานีโทรทัศน์ Thai CCTV 
 หลักสูตรการสร้างผู้นำทีมงาน บ.CPF, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ไอศครีม Dairy Queen, ร้านทองออโรร่า, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, สมาคมแม่บ้านทหารบก 
 หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการบริการ แคดดี้ และพนักงานโรงแรม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, CAT Telecom, ไอศครีมSwensen’s, ฟาร์มโชคชัย, โรงแรมเขาใหญ่พาโนรามา
และหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐฯ อื่น ๆ อีกมากมาย 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
 Team Building
 Organization Engagement
 Effective Communication
 Service Excellent
 Leadership
 EQ
 Positive Thinking