หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

วิทยากรอิศระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State University (U.S.A.) 
 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่ปรึกษาและวิทยากร
อดีตกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ . เกษตรศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตกรรมการในการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจของ Sasin , AIT, ม. ธรรมศาสตร์ ,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ม.มหิดล 
อดีตกรรมการใน บริษัทร่วมลงทุน ของ ก.การคลัง บริหารโดย บลจ.วรรณ
กรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานกรรมการอุดมศึกษา
อนุกรรมการสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ
วิทยากรในการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนธุรกิจ การลงทุน venture capital การพิจารณาโครงการร่วมทุน ให้แก่ สถาบันพัฒนาSME กรมส่งเสริมการส่งออก มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

การสอนในมหาวิทยาลัย
 อจ.พิเศษ ในการสอน Private venture Capital , การเงินกับนวตกรรม Project Finance ให้กับ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี, ม. รามคำแหง
 อดีต อจ.พิเศษ ในหัวข้อ การเงินและการลงทุน แก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สวนดุสิต เชียงราย อัญสัมชัญ

ประวัติการทำงาน
 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค 
     - บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 วิศวกรโครงการ 
     - Birla Group
 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
     - K Bank
 ผู้จัดการส่วนวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน 
     - K Bank 
 ผู้ช่วยกจ. ฝ่ายวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน 
     - บล. เอกเอเชีย และเอกธำรง 
 ผู้จัดการเฉพาะกิจของ 56
     - สถาบันการเงิน ปรส 
 ผู้ช่วยกจ. ฝ่ายจัดการเงินร่วมลงทุน 
     - บลจ.วรรณ 
 รองกจ. สายงาน บัญชีและการเงิน 
     - IEC 
 รองกจ. สายธุรกรรมหลัก
     - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย