หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ รชนีกร คล่องดี

อาจารย์ รชนีกร คล่องดี

EHS Assistant Manager
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
2015 -2018 : Bachelor of Arts Program in Japanese at University of the Thai Chamber of Commerce.
2006- 2008 : Master Degree of Business Administration (MBA) at Sukhothai Thammathirat Open University.
1999-2003 : Bachelor of Science in Industrial Hygiene and Safety at Burapha University.

ประสบการณ์ทำงาน
2008- Present : EHS Assistant Manager at Nikkei Siam Aluminium Limited. (Aluminium Product)
2005- 2008 : Senior Safety Officer at Nidec - Brilliant Precision (Thailand) Co., Ltd. (Saraburi) (Electronic –Aluminium Product)
2003 – 2005 : Safety Officer and EMR (ISO14001) & Document Control at Slik (Thailand) Company Limited. (Tripod Product)

ประวัติการเข้ารับอบรม
2020 : IATF16949:2016 Introduction & Implementation / Measurement System Analysis (MSA) / Statistical Process Control and Process Capability Study (SPC&PCS) / Advance Control Plan Technique / Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) AIAG & VDA / Advance Product Quality Planning (APQP) and Production-Part Approval Process (PPAP)
2018 : Environmental Manager
2017 : Liquid Petroleum Gas Controller Certificate
2017 : ISO14001:2015 Requirement / ISO 14001:2015 Internal Audit
2012 : Confined Space Training
2010 : Radiation Protection Certificate
2009 : Natural Gas Operation Control Certificate
2009 : Industrial Gas Operation Control Certificate
2008 : Advanced Train the Trainer
2003 : Industrial Hygiene and Safety intern at General Motors (TH) Limited. Rayong
2002 : Industrial Hygiene and Safety intern at Goodyear (TH) Public Company limited

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
Basic Japanese Language (ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น)
Japanese Language for Work (ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงาน)
Basic Japanese Organization and Culture for works (แนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทญี่ปุ่นเบื้องต้นที่คนทำงานควรรู้)
Accident/Near Miss Report and Investigation (การรายงานและการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ / Near Miss)
Incident Report (การรายงาน Incident)
KYT Conceptual Training (การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT) (Kiken Yoshi Training )
SAFETY AWARENESS (จิตสำนึกด้านความปลอดภัย)
Personnel Protective Equipment (PPE) (การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล)
Safety For Working at Confined Space (หลักสูตรฝึกอบรม ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ)
Safety Training for new Employee (ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่)
Safety Training for Subcontractor (ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา)
Safety for Chemical usage to operation (ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและวัตถุอันตราย)
Environmental Aspect assessment ISO 14001:2015 (IEA) (การประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 (IEA)
Waste Training (การคัดแยกขยะ)
Occupational Health, Safety and Environmental Law (กฏหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน)

บรรยากาศใน Class