หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ รสวันต์ พิพิธเมธานนท์