หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

Voraparn Eua-arporn, Ph.D. Professor, Lecturer, Trainer & Coach: Associate Certified Coach (ACC), ICF, USA.

Academic Backgroud :
 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด เกรดเฉลี่ย 3.85 (Beta Gamma Sigma - National Scholastic Honor) - มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่เสตท รัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รร.เตรียมอุดมศึกษา สาขาศิลป์ฝรั่งเศส

General Background
Expertise with skills and comprehensive experiences in a wide range of industries for both local and international, especially in Telecommunications Industry, CSR, CSV, Marketing Communications, Public Relations, Communications, Individual Coaching as well as Group/Team Coaching professional with full business understanding, fully keen on organization development, modern communications, marketing and management, implementation of corporate plan and strategies. Comprehensive experience in improving company and management efficiency, change leader in translating corporate vision into strategic actions.

Professional Experience:
Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (ICF), USA. 
ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 
อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ม. เซนต์จอห์น หอการค้าไทย จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 คณะอนุกรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ Telecom & Innovation Journal 
ผู้จัดการทั่วไปแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด 
 ผู้ช่วยรองประธานบริหารและหัวหน้าแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด กลุ่มธุรกิจเครือข่ายสื่อสารไร้สาย บริษัท ซีเมนส์ จำกัด 
ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

Credentials:
Coach :
Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (ICF), USA.
Certificate in Coach Mentoring Course Professional Coach Certification, Thailand Coaching Institute Group and Team Coaching, Barabara Anderson, MCC, the International Coach Federation

Areas of Expertise:
CSR (Corporate Social Responsibility) 
CSV (Creating Shared Value)
Individual Coaching, Group/Team Coaching 
Crisis Communications
Marketing Communications 
Marketing 3.0

Signature Courses:
CSR (Corporate Social Responsibility) 
CSV (Creating Shared Value)
Group/Team Coaching
Crisis Communications
Communication Coaching@Work 
Personal Coaching; Expand Your Capacity @Work