หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ วราภรณ์ โหมดวิจิตร

อาจารย์ วราภรณ์ โหมดวิจิตร

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

การศึกษา
 ปริญญาตรี - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน
 ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐานสถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ
วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ 

ประสบการณ์ด้านอบรม
 อบรม DS standard ณ ประเทศ เดนมาร์ก 
 อบรม มาตรฐาน คุณภาพ ณ ประเทศเยอรมนี

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
 การพัฒนาความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 . 14001. 18001 . 17025 
 การทำ TEAM BUILDING ด้านคุณภาพ 
 องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ISO 17025 
 บริษัทสยามลูบิเค้นประเทศไทย
 บริษัทจีเอสอี คอเปอร์เรชั่น 
 สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
 บริษัท แอพพิเคชั่น ดีฟาย จำกัด
 สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
Etc…