หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร (นักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน
ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการตลาดให้กับโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยและ ผู้ประกอบการ SME ทุกประเภทธุรกิจ ฯลฯ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ภาควิชา การบริหารธุรกิจ การตลาด และ จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร ฯลฯ 

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
1. Creative Design Concepts towards Japanese Market (The association for overseas technical scholarship)
2. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต )
3. กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในปัจจุบัน (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น)
4. ผู้ส่งออกเบื้องต้น

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การจัดลำดับความสำคัญของเวลาในการทำงาน
2. ทักษะการทำงานเป็นทีม
3. การเสริมสร้างคุณค่าในการทำงาน
4. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
5. ทำงานอย่างไรให้ใจมีความสุข

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 เจ้าพระยาประกันภัย 
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ