หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

          วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ผู้มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ ในทีมงาน ในองค์กรและในงานบริการ ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกและจิตวิทยาประยุกต์ที่สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงาน ในองค์กรและในงานบริการ ให้เป็นความร่วมมือ เป็นพลัง เป็นความจงรักภักดีกับองค์กร และความเต็มใจให้บริการต่อลูกค้า ส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจ  ด้วยการนำศักยภาพ ความสามารถที่แท้จริงที่มีอยู่ในเฉพาะบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาใช้ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
          ผ่านการผสานเทคนิคทำให้สมองส่วนหน้าเปิดอย่างเต็มที่ (Prefrontal Cortex : PFC) ด้วย Brain based Learning ซึ่งซึ่งสมองส่วนนี้มนุษย์ใช้ในการคิดกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์  การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ร่วมกับศาสตร์การโค้ช  Brain based  Coaching,  Positive psychology coaching , IKIGAI Coaching , Positive Emotions, Positivity, Flow , Mindset , Appreciative Inquiry
          ซึ่งศาสตร์เหล่านี้เน้นพัฒนาคนจึงเหมาะสมกับโลกยุค VUCA World  ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ การใช้ Positive reframing เพื่อสร้าง Growth mindset  เป็นโอกาสในการหาคำตอบใหม่ๆ การออกแบบคำถามทรงพลัง ในการ Coach เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การใช้ Character Strengths ในการค้นหาจุดแข็งและคุณธรรมในตัวบุคคล  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นตัวตนชัดเจนมากยิ่งขึ้น รู้ว่าอะไรเป็นจุดแข็งในตนเอง ในทีมงาน และงานที่ยังไม่ได้พัฒนา แล้วจะพัฒนาอย่างไร อะไรเป็นจุดประสงค์  ความหมาย คุณค่าของตัวเอง คุณค่าของงานที่ทำอยู่ การเชื่อมโยงอารมณ์สมดุลชีวิตกับงาน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการศึกษา
Doctor of Philosophy in Psychology Human Potential Development and Organization : Kasem Bundit University (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
Master of Business Administration,Marketing : Suan Dusit Rajabhat University (ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
Bachelor of Business Administration in Marketing : Suan Dusit Rajabhat University (ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

ประวัติการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านศาสตร์การโค้ช (Coaching )จิตวิทยาเชิงบวก และจิตวิทยาประยุกต์
Professional Coaching Certificate Program สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Institute : TCI)
Certificate in Professional Trainer in Training and Group Coaching Program : Peak Potential Academy
Certificate in Coach the Coach Professional Coach Program : Peak Potential Academy
Certificate in Professional business counselor Program : The Association of Small and Medium    Enterprise Counselor Networks
Certificate in Special educational research techniques : Kasem Bundit University
Certificate in Strategies for training and development of current staff potential : Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Certificate in Preliminary exporter : Department of International Trade Promotion
Certificate in Stair Coaching and Mentoring Program :  Bangkok Psychological Servicers
Certificate in IKIGAI Coaching :  Thailand  Coaching  Instituteประสบการณ์ทำงาน
Training & Development Manager : Ploy Flora Art Co., Ltd
Training & Development Manager : P&W Development Co., Ltd
Trainer : Department of Business Development, Ministry of Commerce
Business Counselor : The Association of Small and Medium Enterprise Counselor Networks

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
          ทุกหลักสูตรใช้การเรียนการสอนผ่าน Brain-based Learning ศาสตร์ด้านการโค้ช (Coaching) แนวคิด-ทฤษฏีจิตวิทยาเชิงบวก และจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูงสุด
1. ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารคน
       การพัฒนาภาวะผู้นำให้คงอยู่ในตัวคุณ (Leadership with in you)
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Developing leadership skills & Self-awareness)
       ผู้นำที่ลูกน้อง “ยินดีปรีดา” (Smart Leadership for Leader)
       คุณลักษณะลูกน้องที่หัวหน้า “ยินดีปรีดา” (Leadership skills for personal development)
       การเสริมสร้างภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Leadership Critical To Managing a change)
       บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ ผ่าน DISC & Coaching (Modern supervisor skill development)
       ทักษะผู้นำปัญญา 3 ฐาน…เบิกบานสู่ความสำเร็จ (3 Wisdom Skills for Managers to Become Successful Leaders)
       สุดยอดผู้นำ : สร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจในองค์กร (Smart Awareness & Inspirations for Great Leader)
2. ด้านการสื่อสารผ่านเครื่องมือทรงพลังอย่างสร้างสรรค์ผ่าน P.F.M.PPC.AI.I
       การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในงานบริการ (Effective Communication Skills When Dealing With A Complaints)
       การสื่อสาร สร้างพลังใจ สู่ความสำเร็จด้วยกัน (The power of Mindful Communication)
       เจาะลึกเทคนิคการสื่อสาร “ได้งานผสานใจ ยิ่งใหญ่คือความสุข” (The best communication techniques)
       ได้งาน…เบิกบานใจในองค์กรด้วย เครื่องมือ F.I.PCC (Organization Development with AI. F.I.PCC tools)
3. ด้านการค้นพบแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเสริมศักยภาพของตนเอง
       ค้นหาจุดแกร่ง สร้างจุดแข็งเพิ่มศักยภาพ (Build strengths & Increase potentials)
       “แรงบันดาลใจ” กุญแจสู่ความสำเร็จ (Inspiration, The Key of  Success)
       สร้างพลังใจในคน & เพิ่มพลังผลงานด้วยเครื่องมือAI.PPC.P.F (Power of People at Work with I.AI.PPC.P.F tools)
4. ด้านการพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยศาสตร์การโค้ชและจิตวิทยาเชิงบวก
       การพัฒนาทักษะการรับรู้และการควบคุมอารมณ์ของหัวหน้างาน (The Development of Cognitive Skills for Leader)
       เทคนิคการสอนงานสร้างประสิทธิผล บนหลักการโค้ช & พี่เลี้ยงงาน (Coaching & Mentoring techniques)
       เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย เครื่องมือ AI.PPC.P.F (HRD as Coach & Mentor with I.AI.PPC.P.F)
       การสะท้อนกลับแบบสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจ (Smart Feedback techniques for Motivation & Awareness)
5. ด้านการทำงานเป็นทีม สร้างความเข้มแข็งของทีมอย่างเป็นระบบ
       การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและทีมงาน ด้วยการโค้ช (Coaching) (Developing work potential through coaching)
       การพัฒนาทีมงานประสิทธิผล ผ่านเครื่องมือ I.F.P.PPC (Effective team with AI.I.F.P.PPC tools)
6. ด้านการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
       การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือ AI.PPC (Effective conflict management with S.AI.PPC)
       การปลูกจิตสำนึกรักตนเอง และ องค์กร (Cultivating a deep sense of self-love and Loyalty to the Organization)
7. ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
       การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ ด้วยเครื่องมือAI.PPC (Analytical for PSDM  with S.AI.PPC tools)
       การบริหารจัดการผ่านเทคนิคของสมอง มองที่ความสำเร็จ (Brain-based Coaching for success)
       พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ ตอบโจทย์นวัตกรรมการทำงาน (Improve Lateral Thinking skills)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม


ภาพบรรยากาศ Class