หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

อาจารย์ ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 2555
  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา  (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
 2533   Diploma of Business Administration (Australia)
 2530   ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต  สาขาวารสารศาสตร์  (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 
 2553   Certificate of International Voluntary Services (Malaysia)
 2552   Certificate of International workshop (Germany)
 2551   ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเจรจาต่อรองในทศวรรษที่ 21 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )
 2550   Certificate of Intercultural Education Istanbul, (Turkey)
 2536   ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัคคุเทศน์อาชีพ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประสบการณ์ทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เอเอฟเอสประเทศไทย 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หนุ่มสาวทัวร์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการแจแปนเอ็นจิเนียริ่งคอนเซาแทนต์

ประสบการณ์ด้านวิทยากร
 สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ 
       เอเอฟเอสประเทศไทย 
 สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ปรึกษาและผู้ปกครองคนไทย
       เอเอฟเอสประเทศไทย 
 อบรมเรื่องการปรับตัวและแนวทางการพัฒนาตนเองให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ
       เอเอฟเอสประเทศไทย 
 อบรมเรื่องเทคนิคการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทย ครอบครัวไทยกับชาวต่างชาติ   
       เอเอฟเอสประเทศไทย 
 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ที่ปรึกษาคนไทย ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
        เอเอฟเอสประเทศไทย 
 ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
        เอเอฟเอสประเทศไทย