หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สรวิศ พรรษา

อาจารย์ สรวิศ พรรษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ประวัติการศึกษา
อนุปริญญา สาขาวิชาการตลาด สถาบันการศึกษา ราชบุรีบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี คณะวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ประวัติการทำงาน
ผู้จัดการบริหารงานขาย ภาคกลาง-ภาคใต้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ จำกัด
ผู้จัดการบริหารงานขาย ภาคตะวันตก บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โฉมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ไทยมาร์ทคอเปอร์เรชั่น จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท ไทยมาร์ทคอเปอร์เรชั่น จำกัด
ผู้จัดการภาค บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
ผู้จัดการบริหารงานขายสาขา บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด (ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้ารับอบรม
การสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
การผสมผสานกันระหว่าง Training Coaching
การสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Workshop Role Playing ต่างๆ อย่างเหมาะสมและปฏิบัติจริง
การสร้างบรรยากาศและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างมืออาชีพ
การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
5 ส พื้นฐานการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงานเทคนิคการบริการอย่างมีคุณภาพ
เทคนิค การสร้างความสุขในที่ทำงาน
เทคนิค การใช้งาน Microsoft Excel Basic
เทคนิค การใช้งาน Microsoft Excel Advance
การสร้างวิทยากรภายในองค์กร ในรูปแบบ Coaching (Train The Trainer)

ภาพบรรยากาศ Classหลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ สรวิศ พรรษา


คำค้นหายอดฮิต  นักขายkaizenKPIทัศนคติเชิงบวกLeanการโค้ชTeamworkพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน