หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สัณหกช วิทยาภรณ์

อาจารย์ สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ 
 ปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สายการบินเอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ (1 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์ (3 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ และซีบูแปซิฟิกแอร์ (3 ปี)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ส( 10 ปี)
พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ส (5 ปี)

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Coaching and Mentoring , International Coach Federation (ICF)
 Associated Certified Coach (ACC)
 Train the Trainer , Entraining Institute
 Facial Expression and Body Language Course, Image Matters Asia

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
Panyapiwat Institute
EGCO