หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

อาจารย์ สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด (Physical Therapy) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2536
ระดับปริญญาโท สาขาเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) สังกัดในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี2555


ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาวิชาการด้านการเงิน
วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ได้รับ IC license ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ / Derivative license ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน
รพ.พระมงกุฏเกล้า พค.2536- กพ.2537 / รพ.บำรุงราษฎร์ กพ.2537- พค.2542 (PART TIME)
บมจ.ธนาคารกรุงไทย พค.2537 – ปีปัจจุบัน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ชุดที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน CFP จาก ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตร ชุดที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
หลักสูตร ชุดที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
หลักสูตร ชุดที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
หลักสูตร ชุดที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
หลักสูตร ชุดที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
หลักสูตร ชุดที่ 2-6 จากสถาบัน ThaiPFA (Thai Professional Finance Academy)

ประสบการณ์ด้านการให้ความรู้ทางด้านการเงิน ( Financial Literacy ) เป็นการทำงานด้าน CSR ของธนาคารเป็นเวลา 5 ปี
การจัดงานโครงการความรู้ทางด้านการเงิน ให้กับเยาวชนและครู ให้กับโรงเรียน 94 โรงทั่วประเทศที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุน
การจัดโครงการพัฒนาชุมชนและการจัดโครงการธนาคารชุมชน ชุมชนบ้านเวินบึก โขงเจียม อุบลฯ 
การมีบทบาทสนับสนุนโครงการ อย่าให้ใครว่าไทย ในส่วนภาคการเงิน (เป็นการร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาลและเอกชน)
การเป็นผู้แทนธนาคารกรุงไทยในการเป็น วิทยากรให้ความรู้ในโครงการ” คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน Learning By Gaming “ ของสมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์พิเศษ
        ประสบการณ์การให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม Office Syndrome และ Holistic Medicine (Body Mind & Spiritual) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non Communicable diseases ) เช่นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน ฯ มานานกว่า 20 ปี