หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.สุมลา พรหมมา

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา(กำลังทำดุษฎีนิพนธ์) สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์
 ปริญญาโท : พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
 ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Training Thailand Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC)
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Leadership, Service

การฝึกอบรมอื่น ๆ
 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
 อาจารย์พิเศษ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และมารดาในระยะคลอด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน 
 อาจารย์พี่เลี้ยง นักศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
 วิทยากรบริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทย หลักสูตร ตั้งครรภ์อย่างไรให้มีความสุข 
 วิทยากรภายในองค์กร หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ, การทำ 5 ส. , การช่วยฟื้นคืนชีพ
 วิทยากรหลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สำหรับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม 
 ผ่านการอบรม Emotional Capital Development in Organizations 
 Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย 
 Coaching in nursing สำหรับผู้นำทางการพยาบาล
 วิทยากร เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข” เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 วิทยากร “ หลักสูตร การทำ R2R ทางการพยาบาล” โรงพยาบาลบางปะกง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
 วิทยากร “ หลักสูตร service mind” โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 4 รุ่น วันที่ 30 มิ.ย.57 , 11 ส.ค.57 24 ก.ย.57 , 12 พ.ย. 57
 วิทยากร “ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” บริษัท STP&I จำกัด วันที่ 21 มิถุนายน 2557
 วิทยากร “ หลักสูตร service mind และ การทำงานเป็นทีม ” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
 วิทยากร “ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” บริษัทยูโรเปี้ยน จำกัด วันที่ 29 กันยายน 2557
 วิทยากร “ หลักสูตร องค์กรแห่งความรัก ความผูกพัน ” บริษัทสยามอินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 21 สิงหาคม 2558