หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สุเมธ ลักษิตานนท์

อาจารย์ สุเมธ ลักษิตานนท์

Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 MS. Industrial Administration, Purdue U., USA
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, ม.ธรรมศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, ม.เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
ผจก.อาวุโส กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ, บมจ ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Certification: Gallup: Accelerate Coaching Programclass 5
 SASIN, Senior Executives Program Class28
 Certification: Change Accelerate Program by GE

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 Strategic Thinking and Performance Boost-up, ChaiTai Group Ltd.
 Performance Management, SEACON Co.Ltd.
 Strategic Planning & BSC & KPI, LPN Development PLC.
 Strategic Planning & BSC & KPI, Siam Steel Syndicate 
 Balanced Scorecard & KPI, SME development program, Department of Business Development, Ministry of commerce
 Participative Management, Personnel Management Association of Thailand (PMAT)
 Effective Planning Process, The Oriental Electronic Devices Co., Ltd
 Cost Reduction, Thai Plywood Co., Ltd.
 Balanced Scorecard & KPI, East West Seeds Co., Ltd.
 Balanced Scorecard & KPI, Petroleum Thai (PT) PCL.
 Balanced Scorecard & KPI, The PrincessMahaChakriSirindhornAnthropologyCenter
 Balanced Scorecard & KPI, The Rajabhat Institute Chiangrai
 Strategic Planning, The Electricity Generating Authority of Thailand
 Balanced Scorecard & Strategy-focused Organization, Public Speaking, ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)
 Etc.

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ สุเมธ ลักษิตานนท์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน