หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์