หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 Doctor of Social Science (Policy Studies, Research and Planning), University of Bristol ประเทศอังกฤษ 
 ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 Certified Coaching and Mentoring Professional จาก International Training and Development (ITD) World in collaboration with Thomas G. Crane, William J. Rothwell and Jack Canfield [ACSTH by International Coach Federation (ICF)] 
 Certificate in Performance Coaching จาก International Training and Development (ITD) World in collaboration with Thomas G. Crane [ACSTH by International Coach Federation (ICF)] 
 Certificate in Advanced Coaching and Mentoring จาก International Training and Development (ITD) World in collaboration with William J. Rothwell and Jack Canfield [ACSTH by International Coach Federation (ICF)] 
 Certificate in Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF] 
 ประกาศนียบัตร Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)] 
 ประกาศนียบัตร ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution 
 Certificate in Social Protection Floor Rapid Assessment, Costing and Design, International Labour Organisation (ILO), Bangkok 
 Certificate in Decentralisation and Intergovernmental Fiscal Reform, the World Bank Institute, World Bank, Washington D.C. 
 Certificate in Evidence Based Policy Research, University of London, UK 
 Certificate in Public Policy-Making and Development, International Development Department, School of Public Policy, University of Birmingham, UK

ประสบการณ์ในงานระหว่างประเทศ
 Program Development Specialist, US Agency for International Development (USAID) Regional Development Mission for Asia 
 Social Affairs Officer, Social Development Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 
 Associate Economic Affairs Officer, Trade and Industry Development Division, UNESCAP 
 Research Officer, Regional Centre for Asia and the Pacific, United Nations Development Programme (UNDP) 
 Honorary Visiting Fellow, Robert M LaFollette School of Public Affairs, University of Wisconsin-Madison, USA 
 Visiting Research Fellow, Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, USA 
 Visiting Fellow, Department of Political & Social Change; Research School of Pacific & Asian Studies, Australian National University, Australia 
 Visiting Fellow, Asia Pacific School of Economics and Government, Australian National University, Australia 
 Visiting Fellow, International Development Department, School of Public Policy, University of Birmingham, UK

ประสบการณ์ในงานวิจัยและที่ปรึกษา
 นักวิจัยอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษาโครงการอาวุโส IFD Training and Consultancy 
 Research Assistant, Management Research Centre, University of Bristol, England 
 ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ที่ปรึกษา ให้กับองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจำนวนมาก อาทิ
     - National University of Singapore
     - USAID Regional Development Mission for Asia
     - โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
     - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
     - องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (NIDO)
     - มูลนิธิ Rockefeller
     - องค์กร Oxfam
     - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     - กระทรวงมหาดไทย
     - สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - สำนักงานสภาที่ความมั่นคงแห่งชาติ
     - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ

ประสบการณ์ในงานบริหาร
 ประสบการณ์ในงานบริหาร 
 รองเลขาธิการ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านการบริหารจัดการ, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 กรรมการบริหาร, สมาคมไทย-ออสเตรเลีย 
 กรรมการสภาคณาจารย์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์งานวิชาการ
 Post-doctoral Research Fellow, LKY School of Public Policy, National University of Singapore 
 Teaching Assistant in Management, School of Finance, Economics and Management, University of Bristol, England 
 อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอกด้านผู้นำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 คณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 นักวิจัยอาคันตุกะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 บรรณาธิการ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 Editorial Board, Social Enterprise Journal, published by Emerald Group Publishing Limited

ประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ฯลฯ 
 หัวข้อการบรรยาย เช่น 
       การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิพากษ์
       นวัตกรรมสังคม 
       การประกอบการเพื่อสังคม
       การวิจัยชั้นสูงทางรัฐศาสตร์ 
       การวิจัยและการวิเคราะห์เชิงอนาคต
       การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
       การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
       การวิจัยเชิงนโยบาย 
       อนาคตศึกษาสำหรับนักบริหารการตลาดภาครัฐ
       การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
       ทฤษฎีการจัดการ
       การประเมินผลนโยบาย 
       การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ
       การจัดการผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ 
       บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
       โลกาภิวัตน์และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย

ประสบการณ์การบรรยายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า Big-C, World Bank, การไฟฟ้านครหลวง, Siam Sempermed (Sri Trang Group PCL), Generali Insurance PCL, MBK Group PCL, Easy Buy PCL, โอสถสภา, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Industrial Technology, Unimech Group, SGS (Thailand), TPN Flexpak, ธนาคารออมสิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
 หัวข้อการบรรยาย เช่น 
       การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ 
       Balanced Scorecard เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจ 
       การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (strategic performance management) 
       การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (BCM) 
       การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) 
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
       การวางแผนและบริหารโครงการ 
       การบริหารข้ามสายงาน (CFM) 
       การคิดเชิงระบบ 
       การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
       การคิดเชิงตรรกะ 
       การคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการ 
       การสร้างทีมและจูงใจทีมงาน 
       ทักษะการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่ 
       การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อวางแผน

ผลงานโครงการให้คำปรึกษา
1. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม, กระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าโครงการ) 2017
2. United Nations Partnership Framework, United Nations Resident Coordinator Office, Thailand (Project Head) จัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานของสหประชาชาติทั้งหมด ในประเทศไทยตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 2016
3. Common Country Assessment and Thailand-United Nations Partnership Framework 2017-2021, United Nations Resident Coordinator Office, Thailand (Consultant) จัดทำเอกสารบทวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของประเทศไทย เพื่อให้ประกอบการจัดทำรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และหน่วยงานของสหประชาชาติทั้งหมดในประเทศไทย ตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 2015-2016 
4. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หัวหน้าโครงการ) 2016 
5. ภาพอนาคตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในปี 2025, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หัวหน้าโครงการ) 2015-2016 
6. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 2015 
7. Employee Engagement survey, Thai Auto Conversion, Thailand 2016-2017 
8. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม) 2014-2015 
9. Performance Evaluation of the Project for Local Empowerment on the Thai-Burma Border, USAID Regional Development Mission for Asia (Local Capacity Development Specialist) 2014 
10. กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยเน้นที่การทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมีความเป็นสถาบัน, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ) 2012 
11. กระบวนการ กลไก ตัวชี้วัด และแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ) 2012 
12. กระบวนการ กลไก แนวทางการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไปสู่กรปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ) 2012 
13. ข้อเสนอ (ร่าง) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-25559, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ) 2011 
14. Poverty and Inequality in Southeast Asia, Oxfam GB 2011 
15. Evaluation of the Southeast Asia Regional Program (2001-2007) – Legacy portfolio, Rockefeller Foundation Asia Office (team leader) 2010-11 
16. การบริหารเชิงคุณภาพภาครัฐด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารความเสี่ยง, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2010 
17. Addressing extreme poverty in Asia, Rockefeller Foundation Asia Office (consultant) 2010 
18. Creating Safe Wet Markets, Rockefeller Foundation Asia Office (consultant) 2009 
19. Project identification for a small biomass power plant for sustainable renewable energy and climate change mitigation, United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) Regional Office in Bangkok (Consultant) 2009 
20. การจัดทำกรอบแนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2009 
21. UNDP E-Governance Project Mapping research, UNDP Regional Centre for Asia and the Pacific Consultant (Consultant) 2008 
22. โครงการประเมินการจัดมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2008-2009 
23. การพัฒนาองค์กระและการปฏิรูปการบริหารนโยบายการศึกษาของสภาการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานสภาการศึกษา 2007-2008 
24. Urban Poverty in Asia Studies of Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and, China, Poverty and Development Section, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Consultant) 2007-2008 
25. 2008 Asia-Pacific Human Development Report Tracking Corruption, Transforming Lives Accelerating Human Development in Asia and the Pacific United Nations Development Programme (Technical Consultant) 2007 
26. โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและการออกแบบองค์กรเพื่อสนับสนุนการส่งออก ของคณะอนุกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2002 
27. การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล, สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2002 
28. การจัดทำ (ร่าง) แผนการวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549), สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 2001 
29. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการร่างรัฐธรรมนูญ, สภาร่างรัฐธรรมนูญ 1997

ผลงานการวิจัย
1. สถานประกอบการไทยในปี 2576, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (คณะวิจัย) 2012-2013
2. Research Team, The Promise of Protection Social protection and Development in Asia and the Pacific, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2011 
3. Researcher, Valuing the Social Impact of Sustainable Asian Social Enterprises Determining an acceptable Valuation Methodology for Asian financial platforms, National University of Singapore (funded by the Rockefeller Foundation) (with others) 2009-2010 
4. Creating Business and Social Value The Asian way to integrate CSR into business strategies, Studies in Trade and Investment 68, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2009 
5. Public Policy to promote Social Enterprises in Thailand, Social Entrepreneurship Institute, Thailand (with others) 2009 
6. การศึกษาปัจจัยมูลเหตุในการดำเนินกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบรรษัทมหาชนไทย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 2008 
7. Research Assistant, New Governance in Asia A Study of Changing Policy Instruments (focusing on the case of health care system reform in Thailand), the Research Grants Council of the Hong Kong SAR Government 2006 
8. Research Assistant, The Changing Role of Company Budgets, The Bristol Centre for Management Accounting Research, funded by Chartered Institute of Management Accounting 2003-2005 
9. Research Assistant, The Professionalisation of UK Professional Associations Governance, Management and Member Relations, Professional Associations Research Network (PARN) and University of Bristol, UK 2003-2004 
10. Research Assistant, Professional Association in Ireland A Comparative Study with the UK, Professional Associations Research Network (PARN) and University of Bristol, UK 2003-2004 
11. Researcher, Index of Governance A case of measuring Thailands governance level, presented at International Research Symposium on Public Management, Scotland (with others) 2002 
12. Researcher, Future Analysis and Strategic Management, Institute of Future Studies for Development 2002 
13. Researcher, The Future Society of Asia, paper prepared for The Center for Applied Policy Research (C.A.P), University of Munich (with others) 2001 
14. นักวิจัยหลัก, ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทย, สภาวิจัยแห่งชาติ 2001 
15. Researcher, Analyzing Thailands Education Act (1999) An Economic Perspective, Institute of Future Studies for Development (with others) 2001 
16. การบริหารพัฒนาในประเทศไทย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 2000 
17. Researcher, Where is the equilibrium between universal democratic values and diverse local values, paper prepared for the Asia-Europe Young Leaders Symposium III, Korea (with others) 1999
18. Researcher, The Big-State and Big-Business Economy Key success factors in South Koreas economic development, Institute of Future Studies for Development 1999 
19. Researcher, Scenario Planning, Institute of Future Studies for Development 1999

ผลงานตีพิมพ์
1. Geographic Targeting and Poverty Reduction The case of Thailand (2016) in Christian Aspalter, and Kenny Teguh Pribadi (eds). (2016) Development and Social Policy The Win-Win Strategies of Developmental. London Routledge 
2. Analysing governance A review of concepts and frameworks in Mohammad Ehsan and Muhammad Muinul Islam (eds) (2011) Bangladesh Politics, Public Administration and Governance Saarbrucken, Germany VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co. KG 
3. การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลีย ใน ธรรมนิตย์ วราภรณ์ (บก.) การเมืองในประเทศออสเตรเลีย, กรุงเทพฯ ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา. (2542) 
4. Amornsak Kitthananan (2008) Developmental states and global neoliberalism in Patricia Kennett (ed.) Globalization, Governance and Public Policy, Cheltenham, UK Edward Elgar Publishers 
5. Amornsak Kitthananan (2004) Reconsidering the pubic/private spheres in the reframing of state-society relationships, Proceedings of the 5th National Congress of Political Sciences and Public Administration, organised by Thammasat University and the National Research Council of Thailand, 1-2 December, 2004. 
6. Roles of government in supporting CSR Experience from Asia, Journal of Corporate Citizenship (Submitted and Under Review) 
7. Tackling social exclusion Community enterprise VS Welfare state, Journal of Development Administration (with others) (Submitted and Under Review) 
8. Barriers to growth of social enterprises in Thailand, Journal of Social Policy (with other) (Submitted and Under Review) 
9. Aligning a Futures Studies into Policy Analysis A Scenarios Approach, Policy Science (with Other) (Submitted and Under Review) 
10. Contemporary development of state-society relationships and the reconfiguration of public and private sphere, Thammasat Review (the international journal of Thammasat University). (Submitted and Under Review) 
11. Corporate Social Responsibility (CSR) A strategy for corporate advantages and business sustainability, Thai Journal of Public Administration, Volume 9, No.1 (January-June 2011), pp. 215-248. 
12. Evaluation of joined-up policy initiatives Some difficulties in assessing what works, Thai Journal of Public Administration, Volume 6, No. 1 (January-April 2008) 
13. Governance A review, Journal of Societal & Social Policy, Volume 5, No. 3 (December 2006) 
14. Geographical targeting for poverty alleviation in Thailand, Asia Journal of Social Policy, Volume 1, No. 1 (December 2006). 
15. Choosing and using qualitative research The focus groups method, Thai Journal of Public and Private Management, Vol. 13, No. 2 (September-December 2006), pp 133-151. 
16. Conceputalising governance, Thai Journal of Public Administration, Volume 4, No. 1 (May-August 2006), pp. 23-46. 
17. In search for the science of society Can we study society scientifically, Thai Journal of Development Administration, Vol 45. No. 4 (2005), pp. 37-61. 
18. Global Neo-liberalism and State Reorientation A Case of Thailand, Thammasat Review (the international journal of Thammasat University) Volume 9, No. 1, (December 2004), pp. 22-58. 
19. Bringing the research back in Some considerations for making research works in the policy-making process, Thai Journal of Public and Private Management, Vol. 11, No.2 (May-August 2003), pp. 127-145.

ผลงานและประสบการณ์อื่น ๆ
 ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลจากรัฐบาลอังกฤษ, มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ, สมาคมนานาชาติว่าด้วยการประเมินผลการพัฒนา, สมาคมเพื่อการศึกษาและวิจัยนโยบายแห่งประเทศอังกฤษ, สถาบันพระปกเกล้า 
 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาติกับหลายหน่วยงาน เช่น Oxford University, UNDP Asia-Pacific Regional Centre, United Kingdom Evaluation Society, Centre for Management and Policy Studies เป็นตัน 
 ประเทศที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เช่น Australia, Cambodia, China, Czech Republic, England, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, USA, Vietnam, Wales 
 สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ เช่น Chevening Scholar Network of Thailand, Development Studies Association of UK, International Development Department Alumni of the University of Birmingham, The UK Policy Studies Association, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, เครือข่ายวิชาชีพศิษย์เก่าประเทศสหราชอาณาจักรในประเทศไทย 
 ผลงานได้รับการอ้างอิงใน 
      - Mira Burri (2015). Public Servie Broadcasting 3.0 Legal Design for the Digital Present. London Routledge
      - Alan Walker and Christian Aspalter (eds). (2014). Ageing in Asia. London Routledge