หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม

อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 International Business Management : University of the Thai Chamber of Commerce
(ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)        วิทยากรและโค้ชผู้ศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) และเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง (ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล ภายในองค์กร ลูกค้า และระหว่างองค์กร) พร้อมทั้งปลดล็อคพรสวรรค์แห่งความเป็นผู้นำเฉพาะบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายใน ให้สามารถนำออกมาใช้ในการครองใจทีมงานและบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการผสานเทคนิคด้านจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) / จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองจากภายในแนว Humanistic – Existential - Experiential (Satir) / การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) / การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง (Conflict Transformation) / จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพและสร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง (Life Coaching) และการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization development) มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตในองค์กรไปพร้อมๆ กับสร้างบรรยากาศในการทำงานภายในองค์กรให้เกิดความไว้วางใจ (TRUST Organization) อันส่งผลต่อความรู้สึกของบุคลากรในด้านความรักษ์และความผูกพันในองค์กร
        นอกจากประสบการณ์ในด้านการเป็นโค้ชและวิทยากร อาจารย์อัครินทร์ยังผ่านการเป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resource Development and Organization Development) ในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทำให้มีความเข้าใจในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ทั้งในเชิงระบบและเชิงปฏิบัติ

ประสบการณ์การทำงาน
Human Resource Development Manager : Central Hard-line Groups 
Training and Development Manager : Mega Home Center
Training and Development : KSL Group

ประวัติการฝึกอบรมเฉพาะทาง
1. กลุ่มการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์
       Certified – Pro Executive Power : John Robert Power 
2. กลุ่มการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง
       Certified – Principle of Nonviolent Communication Program : Semsikkhalai 
       Certified – Practitioner of Nonviolent Communication Program : CCI Thailand 
       Certified – Thailands Integration Program for NVC : CCI Thailand 
       Certified – Conflict Transformation Program : Contemplative Education Center@Mahidol 
3. กลุ่มการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้วยศาสตร์การโค้ชชิ่ง
       Certified – Mindfulness Coaching : Coaches Association of Thailand 
       Certified – Principle of Life Coaching : Thailand Coaching Academy 
       Certified – Practitioner of Life Coaching : Thailand Coaching Academy 
       Certified – Practitioner of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand 
       Certified – Master of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand
       Certified – Professional Coaching : Entraining
       Certified – Training & Coaching : Entraining
4. กลุ่มการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาและดึงศักยภาพจากภายใน และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
       Certified – Satir in daily clinical practice Program : Treating psychological trauma : Satir Association for Human development and Psychotherapy
       Certified – Satir in daily clinical practice Program : Treating psychological loss and grief : Satir Association for Human development and Psychotherapy
       Certified – How to apply satir model in daily clinical practice Program : Satir Association for Human development and Psychotherapy
       Certified – Satir Transformational Systemic Therapy : Satir Institute Thailand & Faculty of psychology - Saint Louis College
       Practitioner of Satir Psychology for Transformational & Self Development
       Principle of Satir Psychology for Transformational & Self Development 
5. กลุ่มการบริหารและพัฒนาธุรกิจ
       Entrepreneurs Creation Program : Department of Industrial Promotion

โปรแกรมการโค้ชชิ่ง
       Unlock Leadership Potential Coaching
      Life Coaching
      Talent Coaching
      Performance Coaching
      Relationship Coaching
      Conflict Transformation Coaching

5 กลุ่มหลักสูตรที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
 Group : 1 Leadership : ภาวะผู้นำและการบริหารคน 
       self-awareness and transformational leadership (ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง)
       Strategic Leading the team with Compassionate Mind (กลยุทธ์การนำทีมด้วยจิตใจแห่งความกรุณา)
       Leadership with Trust (ภาวะผู้นำเพื่อสร้างความไว้วางใจและเพิ่มผลผลิตในองค์กร)
       HR Skill for Line Managers (“ผู้บริหาร” กับ “ศิลปะการพัฒนาคนเชิงรุก”)
Group : 2 Communication and Collaboration : การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน
       Transforming Communication for Building trust (การสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง)
       Effective Communication for Performance Feedback and Coaching (การสื่อสารเพื่อการแจ้งผลการประเมินการทำงานและการโค้ชชิ่ง)
       Effective Communication for Co-Creation and Power Cluster (การสื่อสารเพื่อการประสานงานและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน)
       Relationship Management for High Performance (การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำงาน)
       Strategies for Dealing With Different People (กลยุทธ์การทำงานกับบุคคลที่มีความต่างเพื่อสร้างความร่วมมือ)
       Cross Functional and Collaboration for Driving Goal (การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร)
       Diversity Management for Driving Goal (การบริหารความหลากหลายในองค์กรเพื่อเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร)
 Group : 3 Personality Development and Charisma Boost up : บุคลิกภาพ 
       Maximizing Charismatic Leadership within You (การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ดึงดูดจากภายใน)
       Pro Executive Personality Development and Emotional Control (การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารอารมณ์สำหรือมืออาชีพ)
Group : 4 Counseling and Coaching : การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการโค้ชชิ่ง
       The Leader as Mentoring and Counseling and Coaching (พัฒนาความเป็นผู้นำด้วยศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยงในงาน / การให้คำปรึกษา / การโค้ชชิ่ง)
       Strategic Coaching for High Performance (กลยุทธ์การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน)
       Leadership Coaching for High Performance (ทักษะการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ)
       Counseling Techniques and Motivation (การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำ)
Group : 5 Teamwork and Organizational Awareness : การทำงานเป็นทีมและการสร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กร
       Team Motivation for High Productivity (การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร)
       Fostering Teamwork with heart (การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและผสานใจคนทำงาน)
       Organizational Awareness (การสร้างจิตสำนึกรักษ์และตระหนักในคุณค่าขององค์กร)

เทคนิควิธีการอบรม
        Experiential Based Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการเชื่อมโยงหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่เรียนกับบทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ปัญหาหรือเป้าหมายที่ท้าทาย ได้ทันทีในระหว่างเรียน