หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Human Resources Development (HRD) Major: Training and Development
ป บัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Minor: Labor Economics
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน
 2557-ปัจจุบัน Enterprise Lean Sigma ASEAN Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited
 2556-2557 Lean Manager ที่ Parker Hannifin (Thailand) Limited
 2555-2556 Assistant Production Manager and Lean Six Sigma ที่ Cardinal Health 222 (Thailand) Limited
 2544-2555 Program Manager ที่ Molnlycke Health Care (Thailand) Limited

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Kaizen Master จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Supervisory Skills Development Program จัดโดย Avery Dennison
Toyota Production System จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
The 5 Choices to Extraordinary Productivity จัดโดย Franklin Covey และ Kory Kogon
Leadership Fundamentals จัดโดย Avery Dennison & Hay group
Speed of Trust จัดโดย Franklin Covey
Master Black Belt (MBB) จัดโดย Sigma Pro
Six Sigma Black Belt (BB) จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Train the Trainer for High Performance Team จัดโดย Parker Hannifin
Lean Enterprise จัดโดย Parker Hannifin
 Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Cardinal Health 222
 Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Moresteam University
 Lean Master จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร Goal Setting and Effective Planning
หลักสูตร การบริหารจัดการรายวัน Managing for Daily Improvement
หลักสูตร Effective Gemba Walk
หลักสูตร Lean Management
หลักสูตร Lean Transformation
หลักสูตร VSM (Value stream Mapping) for Manufacturing and Non-Manufacturing
หลักสูตร Kaizen Event for Supervisor and Manager
หลักสูตร Standard Work for Manufacturing and Non-Manufacturing
หลักสูตร A3 Management
หลักสูตร Lean Six Sigma Green Belt
หลักสูตร Lean Six Sigma Yellow Belt
หลักสูตร Supervisory Skill
หลักสูตร Quality Awareness
หลักสูตร 7 Wastes for Productivity Improvement
หลักสูตร Problem Solving Technique
หลักสูตร Failure Mode and Effects Analysis
หลักสูตร Logical Thinking and Scientific Thinking for Process Improvement
หลักสูตร QC Story and 7 QC Tools

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
บริษัทถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท สยาม นีโอ ลาเบล จํากัด
บริษัท สยามเฟธเธอร์ปรอดักส์ จำกัด
บริษัท เวิลด์สติกเกอร์ จำกัด

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน