หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากรอิศระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Human Resources Development (HRD) Major: Training and Development
ป บัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Minor: Labor Economics
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน
 2557-ปัจจุบัน Enterprise Lean Sigma ASEAN Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited
 2556-2557 Lean Manager ที่ Parker Hannifin (Thailand) Limited
 2555-2556 Assistant Production Manager and Lean Six Sigma ที่ Cardinal Health 222 (Thailand) Limited
 2544-2555 Program Manager ที่ Molnlycke Health Care (Thailand) Limited

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Kaizen Master จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
Supervisory Skills Development Program จัดโดย Avery Dennison 
Toyota Production System จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
The 5 Choices to Extraordinary Productivity จัดโดย Franklin Covey และ Kory Kogon 
Leadership Fundamentals จัดโดย Avery Dennison & Hay group 
Speed of Trust จัดโดย Franklin Covey 
Master Black Belt (MBB) จัดโดย Sigma Pro 
Six Sigma Black Belt (BB) จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
Train the Trainer for High Performance Team จัดโดย Parker Hannifin 
 Lean Enterprise จัดโดย Parker Hannifin 
 Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Cardinal Health 222 
 Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Moresteam University 
 Lean Master จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
   ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM และพัฒนาศักยภาพมนุษย์วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะในการสื่อสารและนำเสนอ อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Mind Training , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, Positive Thinking for Excellence , CRM& CEM, Pro MC & Train the Trainer และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc. 
   วิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมหลายพันคน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจพลาซ่า และดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น