หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 2526 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2531 MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน
 พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529
      อบรม สัมมนา วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537
      อบรม สัมมนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538
      อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539
      อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน)
 พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540
      อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันระวัติการทำงาน
 อาจารย์พิเศษ สอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 มหาวิทยาลัย 
 หอการค้าไทย 
 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัย รังสิต
 มหาวิทยาลัย เกริก 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน ด้านที่ปรึกษา
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI
 ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
 ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 
 ทีปรึกษาด้านการจัดทำแผนงบประมาณ
 ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน 

ประสบการณ์การทำงาน วิทยากรอบรมทางด้าน
การจัดการ ภาวะผู้นำ
 การพัฒนาองค์กร การสื่อสาร 
 การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 การวางแผนงบประมาณ
 การจัดทำ 
 KPI และการประเมินผลงาน
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การจัดทำ competency
การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน