หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา