หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท
การตลาด - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี โทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทักษะพิเศษ
การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การขาย, การบริการ, การตลาด 
จิตวิทยามนุษย์ 
การคิดเชิงระบบ
การเจรจาต่อรอง
การดูลายมือเขียน
การวิเคราะห์ธุรกิจ
การบริหารจัดการองค์การ
การอ่านใจ
การโค้ชชิ่ง 
การนำเสนอ

ความถนัด
การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด 
 การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง
 จิตวิทยา+เชิงโต้ตอบ คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ทักษะการฝึกอบรม
 การโค้ชชิ่ง
การสร้างแรงจูงใจ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การขาย
การตลาด 
 การวิเคราะห์ความคิดและพฤติกรรม
 การบริหารจัดการธุรกิจ
 การสร้างแรงบันดาลใจ
การบริหารองค์กร
 การใช้จิตวิทยามนุษย์ 
การบริการ 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
การลงทุน

หมวดหมู่สำหรับการฝึกอบรม
 การโค้ชชิ่ง 
การบริการ 
การเปลี่ยนแปลง
แรงบันดาลใจ
 การขาย 
 การตลาด
 ความคิด
 การสร้างแรงจูงใจ

วิทยากร-อาจารย์พิเศษให้หน่วยงานรัฐ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
 กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานครฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ฯลฯ

ที่ปรึกษา (บางส่วน)
 King Mongkuts University of Technology North Bangkok - ที่ปรึกษาด้านการตลาด
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด
 Suan Sunandha Rajabhat University - ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
 Muang Thai Management - ทรัพยากรบุคคล, กระบวนการทางธุรกิจ
 AGR Product - การตลาด, การขาย, การบริหารองค์กร
 Sommart Corporate & Service - การตลาด, การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
 NamNomThai - การตลาด, การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
 NK Printing Technologies - การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
 PangNguanLee - การขาย, การบริหารองค์กร
 Investing - ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลให้กับลูกค้า

ประสบการณ์การขาย, การบริการ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การบริหารโครงการ (บางส่วน)
 Toyota
 Mitsubishi 
 Mitsui O.S.K.Line
 Triumph Motorcycles 
 Bangkok Bank
 Krungsri Ayudhya Bank 
 Kasikorn Bank
 Thai Military Bank 
 DT Group (Subsidiary of CP)
 AF (Academy Fantasia) 
 Magnolias
 The Ascott Hotel 
 Hard Rock Hotel
 Bangkok Hospital 
 Siriraj Hospital
 Sylvanian Restaurant
 UOB Asset Management 
 Thai President Food (MaMa) 
 CPF 
 PTT 
 RS Promotion 
 Sino Thai Engineering 
 Construction 
 AIA Insurance 
 NEC 
 Pacific Internet 
 Canadoil Pipe
 Goodyear Tire and Rubber 
 Bangkok Industrial Gas
 AIS 
 TRUE
 DTAC

บริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรม (บางส่วน)
 Advanced info service Public Company Limited (AIS)
 Krung Thai Bank
 Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives
 Honda Access Asia & Oceania Company Limited
 Toyota Nontaburi Company Limited
 Navakij Insurance Public Company Limited o CIMB Principal Asset Management
 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
 National Health Security Office (NHSO), Thailand
 Betagro (B. Foods Product International )
 Smittivej Hospital 
 Nonthavej Hospital
 Reed Tradex Company Limited
 Colgate-Palmolive (Thailand) Company Limited 
 Thai Nisshin Technomic Company Limited
 Land & House Public Company Limited 
 Home Product Center Public Company Limited (Hompro)
 Bayer Thai Company Limited
 Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
 Covedient Public Company Limited 
 Picnic Corporation Public Company Limited
 Kobelco & Materials Copper Tube Company Limited 
 ThaiSummit Laemchabang Auto Seats Company Limited
 ThaiSummit Harness Company Limited
 Laem Chabang International Terminal
 BMCL Bangkok Metro Public Company Limited
 TOT Public Company Limited
 CAT Telecom Public Company Limited
 PPT Public Company Limited
 CPF Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
 Ricoh Company Limited
 The Ascott Hotel
 Mitsubishi Motors Company Limited
 Nissan Motor Company Limited
Voice of America (VoA)
Active Media Company Limited
Leo Burnet Thailand Company Limite
Aircraft Interior Systems Thailand Company Limited 
Bureau of the Royal House Hold 
 Office of the Royal Development Project Board
B.K Plaster and Gypsum Corporation Company Limited 
 Idin9 Company Limited
Toyox Trading Company Limited
Royal Can Industries Company Limited 
Networks 365 Company Limited
Macpro Express Company Limited
 Saga Fastener (Thailand) Company Limited
Mitsiam Outsourcing Centre Asia Pacific Company Limited 
Siam Cosmos Services Company Limited 
Gleenline Synergy Company Limited
Kantana Media & Marketing Company Limited
OPG Tech Company Limited
The Expressway Authority of Thailand
Gen C Inspire Corporation Company Limited
 Alucon Public Company Limited
 Thai Steel Cable Public Company Limited
 Thai O.P.P. Public Company Limited
Mahajak Development Company Limited
 Surat Thani Beverage Company Limited
Emori (Thailand) Company Limited
 E.C.U. Line (Thailand) Company Limited
 Kubota Engine (Thailand) Company Limited
 Verena International Company Limited 
 Siam Sanitary Fittings Company Limited
 The Siam United Steel (1995) Company Limited
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ฯลฯ

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล


รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานขายให้ประสบความสำเร็จ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกยักษ์พิชิตการขาย 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วย 7Q 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม 32 อุปนิสัยมัดใจลูกค้าของยอดนักขายมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการความรู้ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน ด้วย EQ-IQ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ผสานการขายและการตลาด 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพสำหรับผู้บริหาร 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการคนเก่ง 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวางระบบบริหารผลงานให้สัมฤทธิ์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกรักองค์กร 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม บุคลิกภาพของผู้เข้ารับการอบรมขายระดับมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริการระดับมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนองานระดับมือโปร 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้จัดการทีมขายที่เน้นบริการ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้จัดการทีมขาย 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก Sales Person 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก Sales Manager 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์แพลทฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารทีมลูกค้าสัมพันธ์ 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนองานระดับมือโปร 2 วัน

 ร่วมเดินทางด้วยกัน | เพิ่มเติม

คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน