แนะนำวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (EXPERT SPEAKER)

หน้าแรก / แนะนำวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (EXPERT SPEAKER)

วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิศระ


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิศระ


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


อ. เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร


อ. เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร


อ. อัครินทร์ ภูทองกลม

Trainer and Coach


อ. อัครินทร์ ภูทองกลม

Trainer and Coach


อ. ณธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process


อ. ณธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach


อ. อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach


อ. สุณิชชา ชอบชัย

Coach & Professional Trainer


อ. สุณิชชา ชอบชัย

Coach & Professional Trainer


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ


อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


อ. เจษฎา อรรถาฉาย

Trainer and Coach


อ. เจษฎา อรรถาฉาย

Trainer and Coach


อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร


อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร


อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม


อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม


วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop


อ. ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant


อ. ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant


ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา


ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา


อ. มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

วิทยากรอิศระ


อ. มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

วิทยากรอิศระ


อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากรอิศระ


อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากรอิศระ


อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ


อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ


อ. ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

วิทยากรอิสระ


อ. ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

วิทยากรอิสระ


อ. บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant


อ. บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant


อ. บุญเริญ ชัยเพ็ชร

วิทยากรอิสระ


อ. บุญเริญ ชัยเพ็ชร

วิทยากรอิสระ


อ. ธนภณ รวยอารี

วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช


อ. ธนภณ รวยอารี

วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช


อ. ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

วิทยากรอิสระ


อ. ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

วิทยากรอิสระ


อ. ไมตรี บุญขันธ์

MBA. (Industrial Management)


อ. ไมตรี บุญขันธ์

MBA. (Industrial Management)


อ. สืบสกุล แสงธำรง

ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ


อ. สืบสกุล แสงธำรง

ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ


ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.


ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.


วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)


อ. ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

วิทยากรอิศระ


อ. ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

วิทยากรอิศระ


อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล


อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล


อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์


อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์


อ. ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

วิทยากรอิสระ


อ. ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

วิทยากรอิสระ


ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 กรรมการสภาวิชาการ


ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 กรรมการสภาวิชาการ


อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ


อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ


อ. ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

วิทยากรอิสระ


อ. ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

วิทยากรอิสระ


อ. คมศักดิ์ สิมานุรักษ์

โค้ชคม โค้ชความสุข


อ. คมศักดิ์ สิมานุรักษ์

โค้ชคม โค้ชความสุข


อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)


อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)


อ. สัญชัย วุทธิสารพงส์

ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด


อ. สัญชัย วุทธิสารพงส์

ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด


อ. พันธุ์บุณย์ ทองสังข์

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)


อ. พันธุ์บุณย์ ทองสังข์

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)


อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล


อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล


อ. พัทธนันท์ หางาม

วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด


อ. พัทธนันท์ หางาม

วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด


อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง


อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง


อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ


อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ


อ. เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์

วิทยากรอิสระ


อ. เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์

วิทยากรอิสระ


อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน


อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน


อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

วิทยากรอิศระ


อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

วิทยากรอิศระ


อ. พงศ์อมร คุ้มแก้ว

วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง


อ. พงศ์อมร คุ้มแก้ว

วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง


น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด


น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด


อ. จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

Certified NLP Master Coach from The American Board of NLP


อ. จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

Certified NLP Master Coach from The American Board of NLP


อ. อนุภาพ พันชำนาญ

วิทยากรอิสระ


อ. อนุภาพ พันชำนาญ

วิทยากรอิสระ


อ. สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ


อ. สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ


อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน


อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน


อ. ญาณิมา ศรีมังคละ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์


อ. ญาณิมา ศรีมังคละ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์


ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ


ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ


อ. ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิศระ


อ. ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิศระ


อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

Sale/Service/Management Consultant


อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

Sale/Service/Management Consultant


อ. พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ


อ. พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ


อ. สุวัฒน์ พรมแตง

วิทยากรอิศระ


อ. สุวัฒน์ พรมแตง

วิทยากรอิศระ


อ. สุเมธ ลักษิตานนท์

Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.


อ. สุเมธ ลักษิตานนท์

Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.


ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร


ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร


อ. พัชรพล ชาญอุไร

โค้ชมืออาชีพ วิทยากรอิสระ


อ. พัชรพล ชาญอุไร

โค้ชมืออาชีพ วิทยากรอิสระ


วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue


อ. ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วิทยากรอิศระ


อ. ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วิทยากรอิศระ


อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ


อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ


อ. แตงไทย

ผู้ปลุกปั้นพลังทีม


อ. แตงไทย

ผู้ปลุกปั้นพลังทีม


อ. นิวัต โชติวงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ


อ. นิวัต โชติวงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ


อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


อ. พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

วิทยากรอิศระ


อ. พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

วิทยากรอิศระ


อ. ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรอิศระ


อ. ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรอิศระ