อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทความเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Development)

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Development)
update 18 ก.ค. 57

    “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และจะยิ่งสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นงานที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร, นโยบายของผู้บริหาร, การทำงานของผู้จัดการและหัวหน้างานตามสายงานต่างๆ ที่เรียกว่า “Line Manager” โดยการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กรและลักษณะงาน รวมถึงการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป”

   ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป
   1. กำหนดเป้าหมายและแผนงานกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   2. การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพตามตำแหน่ง
   3. การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, ค่าตอบแทนที่สามารถแบ่งขั้นได้
   4. กำหนดกฎระเบียบ, กฎหมาย, กระบวนการทำงานต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่
   5. จัดกิจกรรมการสื่อสารถึงพนักงานและเปิดรับปัญหาจากพนักงาน
   6. การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
   7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและนำศักยภาพมาใช้ในการทำงาน
   8. การบริหารจัดการผลงานของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ความแตกต่างทางแนวความคิดระหว่าง HRD, HRM และ OD
   hrd การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) :
   
การเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กร ทั้งหมดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่และเป้าหมาย ขององค์กรตั้งแต่การสรรหา, จัดเตรียม, ประเมินและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
   hrd การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) :
   การเป็นหน่วยงานย่อยของ HRM ในการทำหน้าที่ศึกษา, คัดหาวิธีและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ พัฒนาให้พนักงานและนำไปใช้ปฏิบัติกับการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น บุคลากรที่มีประสิทธิผลภายในองค์กร
   hrd การพัฒนาองค์กร (OD) :
   การคิดค้นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยการมุ่งเน้นไปถึงประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าที่ตัวบุคลากรเพียงอย่างเดียว อีก ทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการในการทำงานเป็นทีมและการกำหนดโครงสร้างของทีมงานที่ เหมาะสมกับองค์กร


Untitled Document


คำศัพท์ที่น่าสนใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น
   hrd แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) :
   
หัวหน้างานกำหนดแนวทางการพัฒนาของลูกน้องไว้ล่วงหน้าว่าต้องการ ให้บุคลากรแต่ละบุคคลมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง แล้วจึงให้ HRD กำหนดเป็นแผนร่วมกันกับหัวหน้าและลูกน้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

   hrd การกำหนดขีดความสามารถ (Competency) :
   บุคลากรแต่ละหน้าที่ควรมีความสามารถขั้นพื้นฐาน ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   hrd การพัฒนาบุคลากรดาวเด่น (Talent management) :
    การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเกิดกว่า ค่าเฉลี่ยแล้วมีแนวโน้มที่กระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเตรียมไว้สำหรับการทดแทนในตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กรในระดับต่างๆ ต่อไป ทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อตำแหน่งดังกล่าวขาดบุคลากรไป สามารถทดแทนได้ทันที

   ความรู้เกี่ยวกับ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยังมีเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ อีกมากมาย พบกันใหม่ในคราวหน้าครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|